Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์ประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ตารางเรียนรายชั้น
ปฎิทินกิจกรรม

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม )
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และพัฒนาความสามารถของตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยในช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 – 3) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระตามที่โรงเรียนกำหนด
เพื่อตรวจสอบความสนใจ และความถนัดของตนเอง ในช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6) ผู้เรียนจะได้เลือกเรียนในวิชาที่ตนเองถนัด
และสนใจเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดให้ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ตามตารางโครงสร้างหลักสูตร
ดังนี้

ช่วงชั้น
สาระการเรียนรู้

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

รายวิชาพื้นฐาน (คาบ/สัปดาห์)

1. ภาษาไทย

6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4

2. คณิตศาสตร์

6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

3. วิทยาศาสตร์

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

4. สังคมศึกษาฯ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6. ศิลปะ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8. ภาษาอังกฤษ

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

รวมรายวิชาพื้นฐาน

27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26

รายวิชาเพิ่มเติม (คาบ/สัปดาห์)

รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)
8 กลุ่มสาระ

-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2

รวมรายวิชาเพิ่มเติม

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (คาบ/สัปดาห์)

- กิจกรรมพัฒนาตน

1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-

- กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1

- กิจกรรมชมรม

-
-
-
-
-
-
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

- กิจกรรมโฮมรูม

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

รวมรายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(คาบ : สัปดาห์)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

รวมเวลาเรียน
(คาบ/สัปดาห์)

32
32
32
32
32
32

-กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

ตลอดปีการศึกษาจำนวน 10 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียน ทุกวิชาตลอดปี

ไม่ต่ำกว่า  1,000  ชั่วโมง : ปี

 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

               การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) ได้มีความมุ่งมั่นที่จะการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย และมีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการสอน เช่น การนำนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาซึ่งได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนและทักษะการดู นอกจากนี้ยังได้เน้นให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถนำทักษะทางภาษา ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

               การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เป็นการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข รู้จักแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการส่งเสริมโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมและปรับปรุงนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดทักษะพื้นฐานที่ดีในการคิด คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเกิดเจตคติที่ดีคณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

               การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เป็นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทำงานวิทยาศาสตร์ อย่างสมเหตุสมผล มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้รู้และทันกับนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดทักษะพื้นฐานที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning คือ การที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยไม่จำกัดทั้งเวลาและสถานที่ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มผู้เรียนด้วยกันหรือกับผู้สอนโดยไม่จำกัด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพในทุกด้าน โดยสอนแบบโครงงาน การสอนแบบชุดการสอน การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย ฯลฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

               สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อดำรงชีวิต และการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัว และชุมชน ให้ยั่งยืน การจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรม ทางด้านสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ จนกระทั่งให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้มีพัฒนาการอย่างครบถ้วน ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

               การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม มุ่งเน้นกระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนนำเทคโนโยลีจากภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาประยุกต์ ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และศิลปะ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มกิจกรรม ได้เรียนรู้ระบบการจัดการด้านธุรกิจ คิด ออกแบบดำเนินการ แก้ไขปัญหา ผลิตสินค้าออกจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ มีการประเมินผลตามสภาพจริง เน้นวัดพฤติกรรมตามความสามารถ และวิธีการวัดอย่างหลากหลาย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

               การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ประกอบด้วยสาระวิชา 3 สาระ คือ วิชา ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ดนตรี(ดนตรีไทย – ดนตรีสากล) และนาฏศิลป์ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และได้พัฒนาศักยภาพตามพัฒนาการของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1- 3) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกสาระวิชา ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในขั้นสูงต่อไป ในช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6 ) ผู้เรียนจะได้เลือกเรียนเนื้อหาตามสาระที่ตนเองถนัด และสนใจ ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนจะได้ค้นหาตนเองว่าชอบอะไร ได้รู้จักตนเองมากขึ้น และสามารถเลือกสรรสิ่งที่ก่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

               การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) มีความคาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุด ทั้งในและนอกห้องเรียน และใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนการสอนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะนำไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ลืมที่จะเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในความเป็นไทยตามความรามคำแหง ( ฝ่ายประถม )

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา