top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

การรับประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
แผนปฏิบัติราชการ
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 
สรุปผลการประเมินฯ การศึกษาปฐมวัย
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560

   
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับปฐมวัย
     
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปฐมวัย
>>> ประจำปีการศึกษา 2557
>>> ประจำปีการศึกษา 2558


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การศึกษาปฐมวัย)

การศึกษาปฐมวัย
น้ำหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับ
คุณภาพ
แปล
คุณภาพ
   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
20
20.00
5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
5 5 5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
5 5 5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
5 5 5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4
เด็กมีรพัฒนาการด้านสติปัญญา
5 5 5
ดีเยี่ยม
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
65 65 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
20 20.00 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
20 20.00 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7
แนวการจัดการศึกษา
20 20.00 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 8
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
5 5 5 ดีเยี่ยม
   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5
5.00
5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 9
สถานศึกษามีการศร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5 5.00 5 ดีเยี่ยม
   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5
5.00
5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 10
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
5
5.00
5
ดีเยี่ยม
   มาตรฐานด้านการส่งเสริม
5
5.00
5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 11
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
5
5.00
5
ดีเยี่ยม
 
  สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้
100.00
  ระดับคุณภาพ
 
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4 ระดับ 5  
(ปรับปรุง) (พอใช้) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม)

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา