Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

การรับประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
แผนปฏิบัติราชการ
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 
สรุปผลการประเมินฯ การศึกษาปฐมวัย

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
 
ผลการประเมิน ... ระดับคุณภาพ .... ยอดเยี่ยม
  เหตุปัจจัยที่ทำให้สถานศึกษา มีผลประเมินมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
  1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจเหมาะสมกับวัย
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลายด้าน
  3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมอย่างใกล้ชิด
  4. นักเรียนมีความสุขในการเรียนและกล้าแสดงออก
  5. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
  2.2 จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน
  2.3 ส่งเสริมใให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 
ผลการประเมิน ... ระดับคุณภาพ .... ยอดเยี่ยม
  เหตุปัจจัยที่ทำให้สถานศึกษา มีผลประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
  1. หลักสูตรมีการพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีที่หลากหลาย
  2. อัตราส่วนของครูต่อนักเรียนเพียงพอและเหมาะสม
.... มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
  3. ครูมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนสอนและ
.... จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
  4. มีสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย
  ข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อการพัฒนา
  ควรมีการระบุแนวคิดที่มาของการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดประสบการณ์รวมถึงปรัชญาในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
   
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
  3.1 การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
  3.3 จัดบรรยายกาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
  3.4 การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
 
ผลการประเมิน ... ระดับคุณภาพ .... ยอดเยี่ยม
  เหตุปัจจัยที่ทำให้สถานศึกษา มีผลประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
  1. ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ทุกห้องเหมาะสมต่อการเรียนรู้
  2. การประเมินพัฒนาการและความเข้าใจของนักเรียนจากผลงานกิจกรรม
  3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการ เน้นการเล่นปนเรียน
  4. บรรยากาศบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนเอื้อ ต่อการเรียนรู้
  สรุปผลแนวทางการพัฒนา
  จุดเด่น
  1. คณะผู้บริหารและครูมีความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาและ
.... จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
  2. โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่
.... ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเล่นปนเรียน
.... เน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย
  3. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
.... สามารถปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
.... เช่น สถานการณ์ covid 19
   
 
     
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปฐมวัย
>>> ประจำปีการศึกษา 2561
>>> ประจำปีการศึกษา 2560
>>> ประจำปีการศึกษา 2559
>>> ประจำปีการศึกษา 2558
>>> ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา