Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ** กิจกรรม / วันที่จัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 
 
กิจกรรมเดือน มีนาคม 2567

จันทร์

..4 มีนาคม

...- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 -

เสาร์ 2 - จันทร์ 4
มีนาคม
...- โครงการอยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 21
. .สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ทุกโครงการ

พฤหัสบดี

..28 มีนาคม

...- โครงการสัมมนาพฤติกรรมนักเรียน
...- โครงการร่วมกันพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
. .สำหรับอาจารย์ ระดับชั้น อ.3 - ป.6

ศุกร์

..29 มีนาคม

...- สั่งจองเครื่องแบบนักเรียน และการจำหน่ายหนังสือเรียน
. .ภาคเรียนที่ 1/2567
. *** สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ **

 
กิจกรรมเดือน เมษายน 2567

จันทร์

..1 เมษายน

...- รับผลการเรียน
. *** สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ทุกโครงการ **

พุธ 3 - ศุกร์ 5 เมษายน
...- บุคลากรโรงเรียน สัมมนาต่างจังหวัด -

จันทร์

..8 เมษายน

...- วันหยุดชดเชย (วันจักรี) -

ศุกร์ 12 - อังคาร 16
เมษายน

...- หยุดวันสงกรานต์ -

จันทร์ 22 เมษายน -
ศุกร์ 17 พฤษภาคม
...- โครงการ ภาคฤดูร้อน
. .สำหรับนักเรียน ระดับชั้น อ.1 - ป.6 ภาคปกติ

...- โครงการ English Adventure Camp
. .สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.2 - ป.6 ภาคภาษาอังกฤษ

...- โครงการ English Summer Camp
. .สำหรับนักเรียน ระดับชั้น อ.1-3 และ ป.1 ภาคภาษาอังกฤษ

...- โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ ภาคฤดูร้อน
. .สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 สำหรับเด็กพิเศษ
 
กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2567

จันทร์

..6 พฤษภาคม

...- วันหยุดชดเชย (วันฉัตรมงคล) -

อังคาร 14 - พุธ 15
พฤษภาคม
...- รับแบบประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน
. *** สำหรับนักเรียน ระดับชั้น อ.1-3 ทุกโครงการ **

...- รับผลการเรียน
. *** สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.1-5 ทุกโครงการ **

จันทร์

..20 พฤษภาคม

...- โครงการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
...(Individualized Education Program : IEP)
. .สำหรับครูและผู้ปกครอง สำหรับเด็กพิเศษ

 
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2567

อังคาร

..4 มิถุนายน

...- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2567 -
...สำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ

 

 

กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรม / โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
     

 

กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน ตลอดภาคเรียนที่ 2
กิจกรรม / โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
     

 

 

 

   

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2023

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา