Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ** กิจกรรม / วันที่จัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
จันทร์ 6 วันเปิดภาคเรียน 1/2565
*กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์
จันทร์ 6 -
ศุกร์ 17
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
จันทร์ 6 โครงการ คนดีศรีสาธิต
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดสังคมฯ)
จันทร์ 20 -
ศุกร์ 24

โครงการวันสุนทรภู่
(ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ จัดโดยหมวดภาษาไทย)
กำหนดการและรายละเอียดโครงการ >>>

จันทร์20 มิ.ย.–
ศุกร์ 8 ก.ค.
โครงการ Handball Championship
(ชั้น ป.4-5 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดพลานามัย)
อังคาร 21 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
(ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ทุกโครงการ)
กำหนดการและรายละเอียดโครงการ >>>
อังคาร 21 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.ต้น
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
(ป.2 - 3 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดคณิตศาสตร์)
กำหนดการและรายละเอียดโครงการ >>>
พฤหัสบดี 23 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.ปลาย
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
(ป.4 - 6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดคณิตศาสตร์)
กำหนดการและรายละเอียดโครงการ >>>
จันทร์ 27 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.ต้น
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
(ป.2 - 3 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดวิทยาศาสตร์)
อังคาร 28 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.ต้น
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ป.2 - ป.3 จัดโดยหมวดภาษาไทย และ
หมวดภาษาต่างประเทศ)
พุธ 29 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.ปลาย
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
(ป.4 - 6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดวิทยาศาสตร์)
พฤหัสบดี 30 สอบคัดเลือกนักเรียน ป.ปลาย
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ป.4 - ป.6 จัดโดยหมวดภาษาไทย และ
หมวดภาษาต่างประเทศ์)
 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
จันทร์ 4 มิ.ย.-
ศุกร์ 16 ก.ย.
โครงการอ่านไทยได้ ง่ายนิดเดียว
(ป.1 – 6 E.P. จัดโดยโครงการ E.P.)
พฤหัสบดี 7 โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ในสาธิตราม (ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน)
ศุกร์ 8 –
อังคาร 12
โครงการ หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
(ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ จัดโดยหมวดสังคมศึกษา)
พุธ 13 - หยุดวันอาสาฬหบูชา -
พฤหัสบดี 14 - หยุดวันเข้าพรรษา -
ศุกร์ 15 - วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 -
พฤหัสบดี 21 -
ศุกร์ 22
โครงการ Swimming Championship
..... * ป.1 – 3 (21 ก.ค. 65)
..... * ป.4 - 6 (22 ก.ค. 65)
(ป.1- ป.6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดพลานามัย)

พฤหัสบดี 21 โครงการ Save yourself
(อ.1-อ.3 จัดโดยฝ่ายอนุบาล)

พุธ 27 โครงการวันภาษาไทย
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดภาษาไทย)

พุธ 27 กิจกรรม ถวายพระพรเนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 (ทุกระดับชั้น จัดโดยฝ่ายกิจการพิเศษ
ร่วมกับกิจการนักเรียน)

พฤหัสบดี 28 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว -
ศุกร์ 29 - วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 -
 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
พฤหัสบดี 11 โครงการ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(ทุกระดับชั้นทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน)
ศุกร์ 12 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ -
พฤหัสบดี 18 โครงการ Junior Scientist
(อนุบาล 1-3 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายอนุบาล)
พฤหัสบดี 18 โครงการ วันวิทย์ คิดสร้างสรรค์
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดวิทยาศาสตร์)
เสาร์ 20

โครงการ สัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง
(ทุกระดับชั้นทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)

กำหนดการและรายละเอียดโครงการ >>>

 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
พฤหัสบดี 8 โครงการ พิธีไหว้ครู “บูชาพระคุณครู ผู้สร้างศิษย์”
(ทุกระดับชั้นทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน)
ศุกร์ 23 โครงการ Nature Around me
(อนุบาล 1-3 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายอนุบาล)
จันทร์ 26 -
พฤหัสบดี 29
สอบปลายภาค1/2565
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)
ศุกร์ 30 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 -

 

 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
จันทร์ 3 ต.ค. - เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 -
รายละเอียดประกาศและกำหนดการ >>>
พฤหัสบดี 13 ต.ค.
ถึง พุธ 9 พ.ย.
- หยุด เพื่อเตรียมความพร้อม และเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 -
พฤหัสบดี 13 - วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 -
ศุกร์ 14 - วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ -
จันทร์ 24 - วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช -

 

 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
พฤหัสบดี 13 ต.ค.
ถึง พุธ 9 พ.ย.
- หยุด เพื่อเตรียมความพร้อม และเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 -
พฤหัสบดี 10 - เปิดเรียนตามปกติ -
พุธ 16 - ศุกร์ 18 - วันหยุดพิเศษ ตามประกาศรัฐบาล -
..(รับการประชุม APEC)

 

 

 

กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรม / โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ หนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย
ชั้น อ.1-3
ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ อ่านไทยได้ ง่ายนิดเดียว
ชั้น ป.1-6 E.P.
โครงการ E.P.
โครงการ ความร่วมมือกับ สสวท.
เพื่อประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ
หมวด
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
โครงการ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
- สอบคัดเลือก
*ป.ต้น วันที่ 21 มิ.ย.65
*ป.ปลาย วันที่ 23 มิ.ย. 65
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ
หมวด
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
- สอบคัดเลือก
*ป.ต้น วันที่ 5 ก.ค.65
*ป.ปลาย วันที่ 7 ก.ค.65
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ
หมวด
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
โครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดพลานามัย
โครงการ คนดี ศรีสาธิต
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษา
โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน
ชั้น ป.1 - 6
เด็กพิเศษฯ
โครงการศูนย์ฯ
เด็กพิเศษ
โครงการ ดนตรีหรรษา
ชั้น ป.1 - 6
เด็กพิเศษฯ
โครงการศูนย์ฯ
เด็กพิเศษ
โครงการ เตรียมความพร้อม
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
(ก.ค. - ต.ค. 65)
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดพลานามัย
โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หน่วยห้องสมุด
โครงการ RU KIDS Library to go
(ห้องสมุดออนไลน์)
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษา
โครงการ ทำบุญตักบาตร
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษา
โครงการ Books Lover
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หน่วยห้องสมุด

 

กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน ตลอดภาคเรียนที่ 1
กิจกรรม / โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ อัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย
โครงการ อัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ.
หมวดภาษา
ต่างประเทศ
โครงการสร้างสรรค์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก
ชั้น ป.5
กลุ่มสาระวิทย์ฯ
และเทคโนโลยี
โครงการ Fun English Game
ชั้น ป.1-6
เด็กพิเศษฯ
โครงการศูนย์ฯ
เด็กพิเศษ
โครงการ The best speaker
*4 ก.ค. – 31 ส.ค. 65
ชั้น ป.1 - 6
ทุกโครงการ.
โครงการ E.P.

** กิจกรรม / วันที่จัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา