Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ** กิจกรรม / วันที่จัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 

57
วันที่
กิจกรรม / โครงการ
พฤหัสบดี 13 ต.ค.
ถึง พุธ 9 พ.ย.
- หยุด เพื่อเตรียมความพร้อม และเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 -
พฤหัสบดี 10 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงที่ 2)ิ -
พฤหัสบดี 10 ถึง
พุธ 30 พ.ย.65
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายธุรการ)
จันทร์ 14 โครงการ สีสรรค์สร้างศิลป์
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดศิลปะ)
อังคาร 15 โครงการ สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี
(ชั้น ป.5-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดสังคมฯ)
พุธ 16 - ศุกร์ 18 - วันหยุดพิเศษ ตามประกาศรัฐบาล -
..(รับการประชุม APEC)
อังคาร 29 โครงการทัศนศึกษา ชั้น ป.6
(ชั้น ป.6 ทุกโครงการ จัดโดยอาจารย์สายชั้นป.6)
จันทร์ 14 พ.ย. ถึง
ศุกร์ 9 ธ.ต.65
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 -

 

 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
พฤหัสบดี 1 ธ.ค.65
ถึง อังคาร 31 ม.ค.66
โครงการ น้ำหนักพอดีชีวีมีสุข
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดพลานามัย)
พฤหัสบดี 1 โครงการทัศนศึกษา ชั้น ป.5
(ชั้น ป.5 ทุกโครงการ จัดโดยอาจารย์สายชั้นป.5)
พฤหัสบดี 1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ผู้ปกครอง นร. ชั้น ป.6 จัดโดยหน่วยแนะแนว)
ศุกร์ 2 โครงการทัศนศึกษา ชั้น ป.4
(ชั้น ป.4 ทุกโครงการ จัดโดยอาจารย์สายชั้นป.4)
จันทร์ 5
- หยุด วันพ่อแห่งชาติ -
จันทร์ 7 ถึง
ศุกร์ 9 ธ.ต.65
- จำหน่ายใบสมัคร และ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม
ประจำปีการศึกษา 2566 -
พฤหัสบดี 8 โครงการทัศนศึกษา ชั้น ป.3
(ชั้น ป.3 ทุกโครงการ จัดโดยอาจารย์สายชั้นป.3)
ศุกร์ 9 โครงการทัศนศึกษา ชั้น ป.2
(ชั้น ป.2 ทุกโครงการ จัดโดยอาจารย์สายชั้นป.2)
จันทร์ 12
- หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ -
จันทร์ 19 ถึง
ศุกร์ 23
โครงการ Christmas Celebration
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยโครงการ EP)
พฤหัสบดี 29 - โครงการกีฬาสี -
(ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน)
ศุกร์ 30
- วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 -

 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
จันทร์ 2 - หยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่ -
อังคาร 3 ม.ค.66 - เปิดเรียนตามปกติ -
ม.ค.66 โครงการเด็กช่างคิด นักคณิตน้อย
(ชั้น ป.1-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดคณิตศาสตร์)
พฤหัสบดี 5 ถีง
ศุกร์ 6 ม.ค.66

ค่ายลูกเสือ ป.4
(ชั้น ป.4 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายกิจการพิเศษ)

จันทร์ 9 ถีง
อังคาร 31 ม.ค.66

โครงการ Dictionary Contest
(ชั้น ป.2-6 ทุกโครงการ จัดโดยหมวดภาษาต่างประเทศ)

จันทร์ 23 ถีง
พุธ 25 ม.ค.66
ค่ายลูกเสือ ป. 5-6
(ชั้น ป.5-6 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายกิจการพิเศษ)
ศุกร์ 27 โครงการทัศนศึกษา ชั้น ป.1
(ชั้น ป.1 ทุกโครงการ จัดโดยอาจารย์สายชั้นป.1)
 

วันที่
กิจกรรม / โครงการ
พุธ1 ถึง ศุกร์ 3 โครงการนัดพบผู้ปกครอง
(ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)
เสาร์ 4 ค่ายลูกเสือ ป.3
(ชั้น ป.3 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายกิจการพิเศษ)
เสาร์ 11 ทดสอบ (O-NET)
(ป.6  ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)
ศุกร์ 17 โครงการ Thai Market Fantasy
(อนุบาล 1-3 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายอนุบาล)
จันทร์ 20 ทดสอบ (RT)
(ชั้น ป.1 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)
พุธ 22 ถีง ศุกร์ 24 - หยุดช่วงพระราชทานปริญญาบัตร -
จันทร์ 27 ถีง
อังคาร 28 ก.พ.66
สอบปลายภาค 2/2565
(ป.1 - ป.6 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)
 

กิจกรรมเดือน มีนาคม 2566
วันที่
กิจกรรม / โครงการ
พุธ 1 - ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 -
จันทร์ 6 ถีง พุธ 8 โครงการอยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 20
(ป.6  ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)
จันทร์ 6 ถีง พุธ 8 โครงการ ดนตรีแห่งความรัก
จันทร์ 6 - หยุดวันมาฆบูชา -
พุธ 15 ทดสอบ (NT)
(ชั้น ป.3 ทุกโครงการ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)
พฤหัสบดี 30 โครงการสัมมนาพฤติกรรมนักเรียน
(ครูอ.3 - ป.6 จัดโดยหน่วยแนะแนว)
 

กิจกรรมเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566
วันที่
กิจกรรม / โครงการ

18 เมษายน 2566 -
12 พฤษภาคม 2566

>> โครงการ  ภาคฤดูร้อน
...... (ชั้น อ.2-อ.3 และ ป.2-ป.6 ภาคปกติ จัดโดยฝ่ายวิชาการ)

>> โครงการ  English Adventure Camp
...... (ชั้น ป.2 - ป.6 จัดโดยหลักสูตรฃภาคภาษาอังกฤษ)

>> โครงการ  English Summer Camp

...... (ชั้น อ.2 - อ.3 จัดโดยหลักสูตรฃภาคภาษาอังกฤษ)

 

กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2566
วันที่
กิจกรรม / โครงการ

พฤหัสบดี 1 มิ.ย.2566

>> วันเปิดภาคเรียน 1/2566 <<
>> (ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ)
<<
 

หมายเหตุ : โครงการบางโครงการยังไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้
เนื่องจากต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนจากหน่วยงานภายนอก

กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรม / โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวด
คณิตศาสตร์
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวด
วิทยาศาสตร์

 

กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน ตลอดภาคเรียนที่ 1
กิจกรรม / โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ อัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย
โครงการ อัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ.
หมวดภาษา
ต่างประเทศ
โครงการสร้างสรรค์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก
ชั้น ป.5
กลุ่มสาระวิทย์ฯ
และเทคโนโลยี
โครงการ Fun English Game
ชั้น ป.1-6
เด็กพิเศษฯ
โครงการศูนย์ฯ
เด็กพิเศษ
โครงการ The best speaker
*4 ก.ค. – 31 ส.ค. 65
ชั้น ป.1 - 6
ทุกโครงการ.
โครงการ E.P.
กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน ตลอดภาคเรียนที่ 2
กิจกรรม / โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ หนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย
ชั้น อ.1-3
ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ เปิดโลกนิทาน
ชั้น อ.1-3
ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ คนดี ศรีสาธิต
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษา
โครงการทำบุญตักบาตร
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษา
โครงการ สีสรรค์สร้างศิลป์
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดศิลปะ
โครงการ Ru Kids Library to go
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หน่วยห้องสมุด
โครงการ Book Lover
ชั้น ป.1-6
เด็กพิเศษฯ
หน่วยห้องสมุด
โครงการ มือน้อยร้อยสีสัน
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ

ศูนย์การศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษ

โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หน่วยห้องสมุด
โครงการสร้างสรรค์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก
ชั้น ป.5
ภาคปกติ
กลุ่มสาระวิทย์ฯ
และเทคโนโลยี
โครงการ English Quiz
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดภาษา
ต่างประเทศ
โครงการ  สอนเสริมพัฒนาวิชาการ
(O-NET)
ชั้น ป.6
ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
โครงการเขียนอย่างสร้างสรรค์
ปั้นฝันตามจินตนาการ ครั้งที่ 3
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย
โครงการ อ่านออกเสียง สำเนียงชัดเจน
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย

** กิจกรรม / วันที่จัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา