top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

     
 
ปีการศึกษา 2562
 
     
เดือนกันยายน 2562
 
1. กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 "ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์" ครั้งที่ 22
..... 1.1 ภาพบรรยากาศ ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จัดงานการแข่งขันกีฬาสี
..... 1.2 ขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนเครื่องดื่มในการแข่งขันกีฬาสี
..... 1.3 ภาพบรรยากาศ พิธิเปิดโครงการกีฬาสี "ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์"
..... 1.4 ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเหรียญรางวัลรายการต่าง ๆ แก่นักกีฬา
..... 1.5 ภาพบรรยากาศ กองเชียร์และผู้นำเชียร์ กีฬาสี "ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์"
..... 1.6 ภาพบรรยากาศ การแข่งขันชักเย่อ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
..... 1.7 ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกรีฑา ระดับประถมต้นและประถมปลาย
..... 1.8 ภาพบรรยากาศ การเเข่งขันกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล
..... 1.9 ภาพบรรยากาศ การแข่งขันชักเย่อและวิ่งผลัดฮาเฮ (บุคลากรกับผู้ปกครอง)
2. พิธีมอบเกียรติบัตรผลการประกวดชุด "รักษ์โลก" ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
3. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมจิตอาสาของลูกเสือและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. กิจกรรม รับสมัครทีมโบว์ลิ่งครอบครัวสุขสันต์ ผูกพันฉันมิตร
... สาธิตรามประถม ครั้งที่ 4
..... 4.1 ภาพบรรยากาศ การรับสมัครทีมโบว์ลิ่ง วันที่ 1 และ วันที่ 2
..... 4.2 ภาพบรรยากาศ การรับสมัครทีมโบว์ลิ่ง วันที่ 3 และ วันที่ 4
..... 4.3 สรุปจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562
..... 4.4 ภาพบรรยากาศ การรับสมัครทีมโบว์ลิ่ง วันที่ 16-18 ก.ย.2562
..... 4.5 ภาพการสำรวจสถานที่จัดงานโบว์ลิ่ง ที่ blu-o rhythm & bowl
..... 4.6 สรุปจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน ประจำวันที่ 16 - 18 กันยายน 2562
5. ภาพบรรยากาศ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
... กิจกรรม "ห้องเรียนวิทยาศาสตร์" (SCIENCE CLASSROOM 2019) ครั้งที่ 4
... บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
6. ภาพโครงการอบรม "การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน"
... เป็นกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง (13 ก.ย.2562)
7. ภาพบรรยากาศ โครงการ "ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" (13 ก.ย.2562)
8. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "เปิดบ้านคุณธรรม" วันที่ 19-20 กันยายน 2562
9. ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
... ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายน 2562
   
 
เดือนสิงหาคม 2562
 
1. ภาพบรรยากาศ พิธีรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระราชชนีพันปีหลวง
... เป็นกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง (1 ส.ค.2562)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดการศึกษา"
... รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) และวิทยาเขตบางนา (3-4 ส.ค.2562)
 
 
เดือนกรกฏาคม 2562
 
1. ภาพบรรยากาศ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
... ณ สนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) (1 ก.ค.2562)
2. กิจกรรม พิธีไหว้ครู "บูชาพระคุณครู ผู้สร้างศิษย์" ประจำปีการศึกษา 2562
..... 2.1 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำพานไหว้ครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
............ (3 ก.ค.2562)
..... 2.2 ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน สักการะองค์พ่อขุน
............ รามคำแหงมหาราช (4 ก.ค.2562)
..... 2.3 ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู "บูชาพระคุณครู ผู้สร้างศิษย์" ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน
............ รามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (4 ก.ค.2562)
3. ภาพบรรยากาศ โครงการอัจฉริยภาพทางภาษา ปีการศึกษา 2562
... ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
4. ภาพบรรยากาศ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
... ( 9 ก.ค.2562)
5. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 " นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล
... สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ " ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
... (11-12 ก.ค.2562)
6. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมแต่งหน้าเค้กกับ S&P โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
... (ทุกโครงการ) เข้าร่วมกิจกรรม ( 9 ก.ค.2562)
7. ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
... (11 ก.ค.2562)
8. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โครงการ "ถวายเทียน น้อมบูชาพุทธคุณ"
... ( 11 ก.ค.2562)
9. ภาพบรรยากาศ โครงการ "ถวายเทียน น้อมบูชาพุทธคุณ"
... ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง
10. ภาพบรรยากาศ พิธีติดปลอกแขน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
... ( 15 ก.ค.2562)
11. ภาพบรรยากาศ อนุบาลทัศนศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
... (18 ก.ค.2562)
12. ภาพบรรยากาศ โครงการ Swimming Championship ครั้งที่ 7
13. ภาพบรรยากาศ ผู้ปกครองแนะนำอาชีพระดับชั้นอนุบาล
14. ภาพบรรยากาศ Educa Show ครั้งที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล
15. ภาพบรรยากาศ สาธารณสุขหัวหมาก มาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เข็มที่ 2)
... ให้กับนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
16. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Toyota Badminton clinic
17. ภาพบรรยากาศ พิธีเทศน์มหาชาติ 2 ธรรมาสน์ ทำนองไทยอีสาน เป็นกิจกรรมร่วมกับ
... มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 25 ก.ค.2562)
18. ภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
... เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ( 26 ก.ค.2562)
19. ภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
... พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล
... เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 26 ก.ค.2562)
20. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "สืบทอดเอกลักษณ์ไทย คงค่าไว้ให้ลูกหลาน" ระดับชั้นอนุบาล
... ( 26 ก.ค.2562)
21. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "สืบทอดเอกลักษณ์ไทย คงค่าไว้ให้ลูกหลาน" ระดับประถมศึกษา
... ( 26 ก.ค.2562)
22. ภาพบรรยากาศ สอบแข่งขันในโครงการ Asian Science and Mathematics
... Olympiad หรือ ASMO 2019 ( 27 ก.ค.2562)
23. ภาพบรรยากาศ ในโครงการ ทำบุญตักบาตรประจำเดือน (เดือนสิงหาคม)
... ณ ลานชั้น 1 อาคารสระหลวง ( 31 ก.ค.2562)
 
 
เดือนมิถุนายน 2562
 
1. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน 1/2562 (4 มิ.ย.2562)
2. ภาพบรรยากาศ พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (4 มิ.ย.2562)
3. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
.. ประจำปีการศึกษา 2562
..... 3.1 ภาพบรรยากาศ นำตัวเเทนนักเรียนที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน
............ จับหมายเลข เพื่อใช้ในการหาเสียง
..... 3.2 ภาพบรรยากาศ การหาเสียงในสัปดาห์แรกของทั้ง 7 หมายเลข
4. ภาพบรรยากาศ โครงการ ยอดนักคิด พิชิตโจทย์
..... 4.1 ภาพบรรยากาศ รอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
..... 4.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
..... 4.3 ประกาศรายชื่อรอบชิงชนะเลิศ และ ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
............ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
..... 4.4 ประกาศรายชื่อรอบชิงชนะเลิศ และ ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
............ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ุ6)
5. กิจกรรม วันไหว้ครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
... - การประกวดแต่งเรียนความ เป็นภาษาอังกฤษ
......ในหัวข้อ " My Inspiring Teacher " (ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ)
... - การประกวดแต่งกลอน เนื่องในวันไหว้ครู
6. ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
... สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 และ ป.4-6
7. ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สื่อสร้างสรรค์ ปลุกพลังการเรียนรู้"
 
 
เดือนพฤษภาคม 2562
 
6. ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา
... ประจำปีการศึกษา 2562 (24 พ.ค.2562)
7. ภาพบรรยากาศ การนำเสนอการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
... (ต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ จ.จันทบุรี) (29 พ.ค.2562)
8. ภาพบรรยากาศ การจัดทำแผนการสอนระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2562
... (29 พ.ค.2562)
9. ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
... โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (30 พ.ค.2562)
10. ภาพบรรยากาศ การประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนร่วม
.... ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 
 
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา