Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  
 
 
ปีการศึกษา 2564
 
     
เดือนตุลาคม 2564
 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดงานแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รูปกิจกรรม ....
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนนำสิ่งของจากบ้านคุณธรรม
ที่ไม่มีเจ้าของมารับคืน ประจำปีการศึกษา 2563
นำมามอบให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
รูปกิจกรรม ....
 
     
เดือนกันยายน 2564
 
ผลการประกวดการจัดการเรียนสอนออนไลน์
โครงการ “Online Teaching Contest 2021”
ภาคเรียนที่ 1/2564
รูปกิจกรรม ....
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน จ.ปราจีนบุรี
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
(โครงการโรงเรียนต้นแบบ)
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
รูปกิจกรรม ....
กิจกรรมอยู่รักใคร่ เกษียณไปใจคิดถึง
วันที่ 28 กันยายน 2564
การมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต
ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
รูปกิจกรรม ....
 
     
เดือนสิงหาคม 2564
 
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมินฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
Google Classroom และ Google Meet
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
รูปกิจกรรม ....
 
     
เดือนกรกฎาคม 2564
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ขอขอบพระคุณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ที่ได้มอบสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รูปกิจกรรม ....
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ youtube live
ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รูปกิจกรรม ....
 
     
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา