top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

[ ปีการศึกษา 2561 ] [ ปีการศึกษา 2560 ] [ ปีการศึกษา 2559 ] [ ปีการศึกษา 2558 ]  
 
ปีการศึกษา 2561
 
     
เดือนเมษายน 2562
 
1. ภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษาโครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 23 ... ภาคปกติ ชั้น ป.2 - ป.6
... ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช (4 เม.ย.2562)
2. ภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษาโครงการ English Summer Camp 2019 (P.1)
... ครั้งที่ 1 ณ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” (ท้องฟ้าจำลอง) (5 เม.ย.2562)
3. ภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษาโครงการ English Summer Camp 2019 (P.1)
... ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง (9 เม.ย.2562)
4. ภาพบรรยากาศ พิธีสืบชะตาหลวง งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
... เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (10 เม.ย.2562)
5. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของเด็กระดับอนุบาล
... (11 เม.ย.2562)
6. ภาพบรรยากาศ การเข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น อ.1 และ ป.1
... ของคณะอาจารยและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
... (18 เม.ย.2562)
7. ภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษาโครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 23 ... ภาคปกติ ชั้น ป.2 - ป.6
... ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (ปทุมธานี) (18 เม.ย.2562)
 
 
เดือนมีนาคม 2562
 
1. ภาพบรรยากาศ การเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ
.... ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (18 มี.ค.2562)
2. ภาพบรรยากาศ ตัวแทนโรงเรียนฯ มอบเงินบริจาคและสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
.... (18 มี.ค.2562)
3. ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าศึกษาดูงาน
... ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (22-27 มี.ค.2562)
4. รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
... ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบฯ 100 คะแนนเต็ม
... วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
5. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (Reading Test :
... RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2561 และขอชื่นชมนักเรียนที่ได้รับ
... คะแนนการประเมินสูงสุดในแต่ละสมรรถนะด้วย
 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
1. ภาพบรรยากาศ
[ รูปกิจกรรม ]
2. ภาพบรรยากาศ
[ รูปกิจกรรม ]
 
 
เดือนมกราคม 2562
 
1. ภาพบรรยากาศโครงการ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ 2 จังหวัดสระบุรี
... (7-9 ม.ค.2562)
...... 1.1 กิจกรรม การเปิดการเข้าค่าย (7 ม.ค.2562)
...... 1.2 กิจกรรม สูทกรรม-การประกอบอาหารชาวค่าย (7 ม.ค.2562)
...... 1.3 กิจกรรม บุกเบิก (กลางคืน) (7 ม.ค.2562)
...... 1.4 กิจกรรม ออกกำลังกายตอนเช้า (8 ม.ค.2562)
...... 1.5 กิจกรรม ตรวจค่ายพัก วันที่ 1 (8 ม.ค.2562)
...... 1.6 กิจกรรม พิธีเปิดกอง วันที่ 2 (8 ม.ค.2562)
...... 1.7 กิจกรรม กิจกรรมเดินทางไกล (8 ม.ค.2562)
...... 1.8 กิจกรรม กิจกรรมผจญภัย (8 ม.ค.2562)
...... 1.9 กิจกรรม กิจกรรมรอบกองไฟ (8 ม.ค.2562)
2. ภาพบรรยากาศ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.2562)
3. ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" (17 ม.ค.2562)
...... 3.1 งานเลี้ยงนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 อัลบั้มที่ 1
...... 3.2 งานเลี้ยงนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 อัลบั้มที่ 2
4. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 - ป.4 (19-20 ม.ค.2562)
.... ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
...... 4.1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - กิจกรรมเปิดค่ายลูกเสือชั่วคราว
...... 4.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - โครงการเข้าค่ายลูกเสือกลางวัน ป.3
...... 4.3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - กิจกรรมเช้าค่าย ป.4
...... 4.4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - กิจกรรมผจญภัย ป.4
...... 4.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - กิจกรรมรอบกองไฟ ป.4
...... 4.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ ป.4 (วันที่ 2)
...... 4.7 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - กิจกรรมพัฒนาค่าย ป.4
...... 4.8 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4 - กิจกรรมปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
 
 
เดือนธันวาคม 2561
 
1. ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
... ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
2. ภาพบรรยากาศโครงการ "ดินแดนมหัศจรรย์ วันปีใหม" เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
... (28 ธ.ค.2561)
...... 2.1 โครงการ "ดินแดนมหัศจรรย์ วันปีใหม่" อัลบั้มที่ 1
...... 2.2 โครงการ "ดินแดนมหัศจรรย์ วันปีใหม่" อัลบั้มที่ 2
...... 2.3 โครงการ "ดินแดนมหัศจรรย์ วันปีใหม่" อัลบั้มที่ 3
 
 
เดือนพฤศจิกายน 2561
 
1. ภาพบรรยากาศ การประชุมฯ (โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ) (5 พ.ย.2561)
2. ภาพบรรยากาศ โครงการ วันเพ็ญเดือนสิบสอง (22 พ.ย.2561)
3. ภาพบรรยากาศ โครงการ "จองเปรียง เพ็ญเดือนสิบสอง" (22 พ.ย.2561)
4. ภาพบรรยากาศ วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี (26 พ.ย.2561)
5. ภาพบรรยากาศ โครงการ Good Show ประจำเดือนธันวาคม (29 พ.ย.2561)
 
 
เดือนตุลาคม 2561
 
1. ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลในโครงการยอดนักอ่านประจำเดือน ภาคเรียน 1/2561
2. ภาพบรรยากาศ การอบรม "พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" (อ.9 ต.ค.2561)
3. ภาพบรรยากาศ การอบรม "พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" วันที่สอง (พ.10 ต.ค.2561)
 
 
เดือนกันยายน 2561
 
1. ภาพบรรยากาศ “โครงการคนเมืองยุคใหม่ ปลอดภัยจากโรคติดต่อตามฤดูกาล”
2. ภาพบรรยากาศโครงการ การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 "หลานพ่อขุนเกมส์" วันศุกร์ที่ 7 ก.ย.2561
...... 2.1 โครงการ การแข่งขันกีฬาสี อัลบั้มที่ 1(ประมวลภาพขบวนพาเหรด)
...... 2.2 โครงการ การแข่งขันกีฬาสี อัลบั้มที่ 2 (ประมวลภาพขบวนพาเหรด)
...... 2.3 โครงการ การแข่งขันกีฬาสี อัลบั้มที่ 3 (ภาพการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา)
...... 2.4 โครงการ การแข่งขันกีฬาสี อัลบั้มที่ 4 (ภาพการแข่งขัน ระดับปฐมวัย)
...... 2.5 โครงการ การแข่งขันกีฬาสี อัลบั้มที่ 5 (ภาพการแข่งขัน ระหว่างผู้ปกครองและครู)
...... 2.6 โครงการ การแข่งขันกีฬาสี อัลบั้มที่ 6 (ประมวลภาพกองเชียร์แต่ละสี)
...... 2.7 โครงการ การแข่งขันกีฬาสี อัลบั้มที่ 7 (ประมวลภาพมอบเหรียญรางวัล)
3. ภาพบรรยากาศ โครงการบูรณาการวิชาการ "Trash to Treasure, Bin to Beaty"
... ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. ภาพบรรยากาศ โครงการบูรณาการวิชาการ (STEM) ระดับอนุบาล 3
... หน่วยการเรียนรู้ น้ำคือชีวิต และ การคมนาคม กิจกรรม "แมวน้อยลอยน้ำ"
[ รูปกิจกรรม ]
 
 
เดือนสิงหาคม 2561
 
1. ภาพบรรยากาศการจำหน่ายของที่ระลึกจากกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
... (พ.1 ส.ค.2561)
2. ภาพบรรยากาศการจำหน่ายของที่ระลึกจากกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
... (พฤ.2 ส.ค.2561)
3. ภาพบรรยากาศการ โครงการบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ (ระดับชั้นอนุบาล 2)
... ในกิจกรรม “สร้างสีจากมือหนู”
4. ภาพบรรยากาศการ กิจกรรมประกวดการเขียนเล่าภาพภาษาอังกฤษ ระดับประถมปลาย
... ในหัวข้อ "From My Heart to My Mum"
5. ภาพบรรยากาศการ การสอบในโครงการแข่งขัน ASMO THAI Science &
... Mathematics Competition ปี 2018 (อา.5 ส.ค.2561)
6. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬาเปตอง ว่ายน้ำ และแบดมินตัน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
... กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
7. ภาพบรรยากาศ ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 1
... จ.สมุทรปราการ (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน (จ.6 ส.ค.2561)
8. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลการประกวดตกแต่งต้นเทียนจำลองใช้วัสดุรีไซเคิล
... กิจกรรมในโครงการ "ถวายเทียน น้อมบูชาพุทธคุณ"
9. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการประกวดเขียนจดหมายถึงแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการวันแม่
... ประจำปีการศึกษา 2561 "สานสายใยดวงใจให้แม่" จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10. ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการรามคำแหงรวมใจ
... แต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี (อ.7 ส.ค.2561)
11. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬา ว่ายน้ำ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
... ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" คัดตัววันที่สอง(สุดท้าย) ในช่วงอายุไม่เกิน 9 ปี และไม่เกิน 11 ปี
12. ภาพบรรยากาศ โครงการและประกาศเจตนรมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับมหาวิทยาลัย
... รามคำแหง (พ.8 ส.ค.2561)
13. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬาหมากกระดาน และแบดมินตัน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
... กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
14. ภาพบรรยากาศ โครงการ "สานสายใยดวงใจให้แม่" (ศ.10 ส.ค.2561)
15. ภาพบรรยากาศ โครงการ "สานสายใยดวงใจให้แม่"การเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ
... ของคุณแม่กับเด็กๆ (ศ.10 ส.ค.2561)
16. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬากอล์ฟ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
... ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
17. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
... ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
18. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬาหมากกระดาน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
... ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
19. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบทุนการศึกษา วัดเทพลีลา (พระอารามหลวง) ระดับประถมศึกษา
... แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและพฤติกรรมเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2561
20. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม A.W.P. Challenge (Auto Water Plant Challenge)
... เป็นกิจกรรมบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มหัศจรรย์วัฒนธรรม (พ.15 ส.ค.2561)
21. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและหมากกระดาน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
... กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
22. ภาพบรรยากาศ โครงการ“สนุก เก๋ไก๋ สไตล์ วิทย์”เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
... (ศ.17 ส.ค.2561)
23. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "Super Cool Super Science" ระดับปฐมวัย
... เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ (ศ.17 ส.ค.2561)
24. ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลแก่ตัวแทนห้อง ในการประกวดจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์
... เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ (ศ.17 ส.ค.2561)
25. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬาฟุตซอล , กอล์ฟ (รอบที่ 2) และ ฟุตบอล (รอบที่ 2)
.. .เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
26. ภาพบรรยากาศ การคัดตัวนักกีฬาฟุตซอล (รอบที่ 2) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
... กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"
27. ภาพบรรยากาศ ตัวแทนโรงเรียนต้อนรับพยาบาลจากสาธารณสุข ศูนย์ 35 หัวหมาก
... เพื่อรับฟังคำชี้แนะการควบคุมโรคติดต่อ แนะนำขั้นตอนในการทำความสะอาดห้องเรียน
28. ภาพบรรยากาศ โครงการบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
... หน่วยการเรียนรู้ลำนำสัตว์โลก หัวข้อ “สัตว์โลก(ไม่)น่ารัก”
29. ภาพบรรยากาศ โครงการนัดพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 (ส.25 ส.ค.2561)
30. ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
... ประจำปีการศึกษา 2560 (อ.28 ส.ค.2561)
 
 
เดือนกรกฎาคม 2561
 
1. แนะนำอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลชนิดกีฬาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
... "เสลาเกมส์" (พ.4 ก.ค.2561)
2. คณะผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน สักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
... เนื่องในพิธีวันไหว้ครู (พฤ.5 ก.ค.2561)
3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "บูชาพระคุณครู ผู้สร้างศิษย์" (พฤ.5 ก.ค.2561)
4. ภาพบรรยากาศ การมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
... โครงการ Handball Championship ครั้งที่ 5 (ศ.6 ก.ค.2561)
5. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
... ลวดลายในชีวิต (ศ.6 ก.ค.2561)
6. ภาพบรรยากาศ โครงการ Swimming Championship ครั้งที่ 6 (อ.10-พ.11 ก.ค.2561)
7. พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขหัวหมาก เข้าตรวจสุขลักษณะตามจุดต่างๆ ของ
... โรงเรียน รวมถึงช่วยให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนในการปฎิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคระบาด
8. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
... กับกิจกรรม Shopping วิชา Social Studies ของ Teacher Jason (ศ.6 ก.ค.2561)
9. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมภายนอกจาก S & P สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 (พฤ.12 ก.ค.2561)
10. ประมวลภาพบรรยากาศการจำหน่ายของที่ระลึก "การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
... เสลาเกมส์" ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง บุคลากรและนักเรียน ที่สนับสนุนสินค้าที่ระลึก
11. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ทำผลงาน และ
... สร้างชื่อเสียงตลอดปีการศึกษา 2560 รายการที่ 1 โล่รางวัล จำนวน 32 รางวัล
... (พฤ.5 ก.ค.2561)
12. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ทำผลงาน และ
... สร้างชื่อเสียงตลอดปีการศึกษา 2560 รายการที่ 2 รางวัลเกียรติบัตร จำนวน 133 รางวัล
... (พฤ.5 ก.ค.2561)
13. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ทำผลงาน และ
... สร้างชื่อเสียงตลอดปีการศึกษา 2560 รายการที่ 3 รางวัลดาวเด็กดี (พฤ.5 ก.ค.2561)
14. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
... ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
15. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
... ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
16. ภาพบรรยากาศ โครงการ Badminton junior challenge ครั้งที่ 1
... ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17. ภาพบรรยากาศ โครงการตักบาตรประจำเดือน ในเดือนรกฎาคม (พ.18 ก.ค.2561)
18. ภาพบรรยากาศ พิธีติดปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
19. ภาพบรรยากาศ โครงการ "ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา" เป็นกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับ
... มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จ.23 ก.ค.2561)
20. ภาพบรรยากาศ โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล (จ.23 ก.ค.2561)
21. ภาพบรรยากาศ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
... เป็นกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.24 ก.ค.2561)
22. ภาพบรรยากาศ พิธีเทศน์มหาชาติ "กัณฑ์มหาราช ทำนองไทยอีสาน"
... เป็นกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.24 ก.ค.2561)
23. ภาพบรรยากาศ พิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
... สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
... (พฤ.26 ก.ค.2561)
24. ภาพบรรยากาศ พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง
... (พฤ.26 ก.ค.2561)
25. ภาพบรรยากาศ โครงการรู้รักษ์ภาษา คงคุณค่าวัฒนธรรม (ช่วงเช้า)
... จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (พฤ.26 ก.ค.2561)
26. ภาพบรรยากาศ โครงการรู้รักษ์ภาษา คงคุณค่าวัฒนธรรม (ช่วงบ่าย)
... (จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (พฤ.26 ก.ค.2561)
27. ภาพบรรยากาศ โครงการรู้รักษ์ภาษา คงคุณค่าวัฒนธรรม ระดับอนุบาล
... (พฤ.26 ก.ค.2561)
28. ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการแข่งขัน "Badminton Junior
... Challenge" ครั้งที่ 1 (พ.25 ก.ค.2561)
 
 
เดือนมิถุนายน 2561
 
1. ภาพบรรยากาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (จ.4 มิ.ย.2561)
2. ภาพบรรยากาศกิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ (จ.4 มิ.ย.2561)
3. ประชาสัมพันธ์โครงการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
... (ฝ่ายประถม) (จ.6 มิ.ย.2561)
4. ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 (พฤ.7 มิ.ย.2561)
5. ภาพบรรยากาศการรับสมัครสมาชิก ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
... รามคำแหง (ฝ่ายประถม) (ศ.8 มิ.ย.2561)
6. ภาพบรรยากาศการลงเลือกวิชาเลือกเสรี ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1/2561
... ณ ลานอเนกประงสงค์ชั้น 3 อาคารประถทศึกษา (จ.11 มิ.ย.2561)
7. ภาพบรรยากาศโครงการ Handball championship ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561
...... 7.1 โครงการ Handball championship ครั้งที่ 5 วันแรก (จ.18 มิ.ย.2561)
...... 7.2 โครงการ Handball championship ครั้งที่ 5 วันที่สอง (อ.19 มิ.ย.2561)
...... 7.3 โครงการ Handball championship ครั้งที่ 5 วันที่สาม (พ.20 มิ.ย.2561)
...... 7.4 โครงการ Handball championship ครั้งที่ 5 วันที่สี่-ห้า (พฤ.21-ศ.22 มิ.ย.2561)
...... 7.5 โครงการ Handball championship ครั้งที่ 5 วันที่หก (จ.25 มิ.ย.2561)
...... 7.6 โครงการ Handball championship ครั้งที่ 5 วันสุดท้าย (ศ.29 มิ.ย.2561)
8. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด"
... ประจำปีการศึกษา 2561 (อ.26 มิ.ย.2561)
9. ภาพบรรยากาศโครงการรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์ (อ.26 มิ.ย.2561)
10. กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกะปิ
... ข้าตรวจประเมินด้านสุขลักษณะในโรงอาหารและร้านค้าภายในโรงเรียน (พฤ.28 มิ.ย.2561)
11. ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (พฤ.28 มิ.ย.2561)
12. ภาพบรรยากาศ โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย (ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม)
... (ศ.29 มิ.ย.2561)
 
     
     
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา