top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประจำปีการศึกษา 2561
   
1.
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถ โล่รางวัลและเกียรติบัตร
>>ประจำปีการศึกษา 2561 ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
2.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส
- ด.ช.กตัญญู ประสิทธิ์นฤทธิ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- ด.ญ.ชนาทิป ศรีประทุม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรภาคปกติ
3.
>>นักกีฬาคนเก่ง ที่มีทักษะทางด้านการเต้น
- ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- ด.ญ.กุลช์ชญา คงสกุล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
4.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทนนิส
- ด.ญ.ธัญญรัศม์ จันทร์ศรีสุรยิวงศ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
5.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาแบดมินตัน
- ด.ช.ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ช,ธนกฤต อินทรานุกูล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ช,เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ช,ชยรัฐ นิ่มพิทักษ์พงศ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ช,ชนัฐ นิ่มพิทักษ์พงศ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ช,ศุภวิชญ์ สุขเขตต์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรภาคปกติ
     


 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา