Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมประจำวัน
 
<<กลับไปหน้าหลัก
ประถมศึกษา>>
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

  การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความสามารถของตนเอง และพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
     
  โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตามที่
โรงเรียนกำหนด เพื่อตรวจสอบความสนใจและความถนัดของตนเอง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้เรียนจะได้เลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดให้
เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้การจัด การเรียนการสอน ของโรงเรียนต้องการมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเหตุ รู้จักผล สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ตามหลักและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีทักษะความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

RU. Smart Brain Smart Kids.
 
 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเน้นให้ผู้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน สร้างความรัก ความศรัทธาให้กับนักเรียนจากสัมผัส สัมพันธ์กับของจริงและธรรมชาติ
 

 

Smart with playing
 
  การเรียนรู้ผ่านการเล่นปนเรียน ธรรมชาติของเด็ก การเล่นที่สนุกและท้าทาย
เป็นรากฐานการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน และกระตุ้นการทำงานของสมองโดยตรง
  - การเล่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ เช่น จากการเล่นขายของสู่กิจกรรมสนุดคิดสนุดขาย
  - การเล่นที่ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
  - การเล่นที่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นการนำสิ่งรอบตัวของนักเรียนมาประดิษฐ์
เป็นของเล่นสู่การเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น จรวดขวดน้ำ การประดิษฐ์กังหันลม
  - การเล่นโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญ เช่นการละเล่นเด็กไทย
การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นและแสดงดนตรี การแสดงในประเพณีต่าง ๆ
 
 
Smart with doing
 
  "สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ" การเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถซึมซับรายละเอียด
ทุกแง่มุมขององค์ความนู้ จากการเปิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็คือ ลงมือทำและเรียนรู้ด้วนตนเอง
  - การเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือทำจาการสอนด้วยกิจกรรมโครงงาน เช่น โครงงานทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ โครงงานสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน หรือ โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
  - การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น โครงการผักสดจากมือหนู โครงการเด็กไทยภูมิใจทำไข่เค็ม โครงการหนูน้อยนักประดิษฐ์ เป็นต้น
 
 
Smart with various activities
 
  กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซาก จำเจ เป็นกลไกในการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ดังนี้
  - การใช้เกมและเพสง เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย
  - การใช้กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกีฬาเพื่อให้นักเรียนเกิดกานตื่นตัว เช่น
การแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการ โครงการความรู้รอบตัว
  - การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ และสถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัย
และความสนใจในการค้นหาคำตอบ
  - การใช้นิทาน จากการเชิดหุ่นกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
 
 
Smart with interactive environments
 
  การเรียนรู้ร่วมกัน (Social value) และ ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมให้นักเรียนออกไปเผชิญโลก ให้รู้จักปรับตัว และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิสัทพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง เพื่อให้นักเรียน
รู้จักการปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  - การนำนักเรียนไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษา
  - การให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกัน เช่น การจัดค่ายคุณธรรม ค่ายลูกเสือ และ
โครงการอยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง ด้วยกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์สามัคคี
  - การให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม
การจัดการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง และประธานนักเรียนจากโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
  - กิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ตู้ปลา ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้จริงทั้งหมด เพื่อศึกษาระบบนิเวศใต้น้ำ โครงการหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
Smart with Development of thinking processes
 
  การพัฒนาการคิด เป้นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาสมองและการเรียนรู้
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนรู้จัดคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายและมีเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ กล้าคิด และกล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  - พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ เช่น ออกแบบท่าทางแสดง
ลักษณะของตนเองของเด็กปฐมวัย การทำการออกแบบและประดิษฐ์ม้านั่งสำหรับเด็ก การประดิษฐ์เครื่องดนตรี
  - พัฒนากระบวนการแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมเชิงตรรกวิทยาจากกิจกรรม "พิชิตปัญหา"
กิจกรรมการโต้วาที การอภิปรายกลุ่ม การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
  - พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การสืบเสาะ และ
สร้างองค์ความรู้ เพื่อนำมาอภิปลายอย่างมีเหตุผล
 
 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา