top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมประจำวัน
 
<<กลับไปหน้าหลัก
ประถมศึกษา>>
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

  การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และพัฒนาความสามารถของ ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
     
  โดยในช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 – 3) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระตามที่โรงเรียนกำหนด
เพื่อตรวจสอบความสนใจ และความถนัดของตนเอง ในช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6) ผู้เรียนจะได้เลือกเรียน ในวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดให้ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเหตุ รู้จักผล สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลัก และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีทักษะความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

RU. Smart Brain Smart Kids.
 
 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเน้นให้ผู้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน สร้างความรัก ความศรัทธาให้กับนักเรียนจากสัมผัส สัมพันธ์กับของจริงและธรรมชาติ
 

 

Smart with playing
 
  การเรียนรู้ผ่านการเล่นปนเรียน ธรรมชาติของเด็ก การเล่นที่สนุกและท้าทาย
เป็นรากฐานการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน และกระตุ้นการทำงานของสมองโดยตรง
  - การเล่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ เช่น จากการเล่นขายของสู่กิจกรรมสนุดคิดสนุดขาย
  - การเล่นที่ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
  - การเล่นที่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นการนำสิ่งรอบตัวของนักเรียนมาประดิษฐ์
เป็นของเล่นสู่การเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น จรวดขวดน้ำ การประดิษฐ์กังหันลม
  - การเล่นโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญ เช่นการละเล่นเด็กไทย
การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นและแสดงดนตรี การแสดงในประเพณีต่าง ๆ
 
 
Smart with doing
 
  "สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ" การเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถซึมซับรายละเอียด
ทุกแง่มุมขององค์ความนู้ จากการเปิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็คือ ลงมือทำและเรียนรู้ด้วนตนเอง
  - การเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือทำจาการสอนด้วยกิจกรรมโครงงาน เช่น โครงงานทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ โครงงานสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน หรือ โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
  - การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น โครงการผักสดจากมือหนู โครงการเด็กไทยภูมิใจทำไข่เค็ม โครงการหนูน้อยนักประดิษฐ์ เป็นต้น
 
 
Smart with various activities
 
  กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซาก จำเจ เป็นกลไกในการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ดังนี้
  - การใช้เกมและเพสง เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย
  - การใช้กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกีฬาเพื่อให้นักเรียนเกิดกานตื่นตัว เช่น
การแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการ โครงการความรู้รอบตัว
  - การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ และสถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัย
และความสนใจในการค้นหาคำตอบ
  - การใช้นิทาน จากการเชิดหุ่นกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
 
 
Smart with interactive environments
 
  การเรียนรู้ร่วมกัน (Social value) และ ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมให้นักเรียนออกไปเผชิญโลก ให้รู้จักปรับตัว และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิสัทพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง เพื่อให้นักเรียน
รู้จักการปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  - การนำนักเรียนไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษา
  - การให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกัน เช่น การจัดค่ายคุณธรรม ค่ายลูกเสือ และ
โครงการอยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง ด้วยกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์สามัคคี
  - การให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม
การจัดการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง และประธานนักเรียนจากโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
  - กิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ตู้ปลา ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้จริงทั้งหมด เพื่อศึกษาระบบนิเวศใต้น้ำ โครงการหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
Smart with Development of thinking processes
 
  การพัฒนาการคิด เป้นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาสมองและการเรียนรู้
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนรู้จัดคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายและมีเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ กล้าคิด และกล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  - พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ เช่น ออกแบบท่าทางแสดง
ลักษณะของตนเองของเด็กปฐมวัย การทำการออกแบบและประดิษฐ์ม้านั่งสำหรับเด็ก การประดิษฐ์เครื่องดนตรี
  - พัฒนากระบวนการแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมเชิงตรรกวิทยาจากกิจกรรม "พิชิตปัญหา"
กิจกรรมการโต้วาที การอภิปรายกลุ่ม การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
  - พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การสืบเสาะ และ
สร้างองค์ความรู้ เพื่อนำมาอภิปลายอย่างมีเหตุผล
 
 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา