Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมประจำวัน
 
<<กลับไปหน้าหลัก
ประถมศึกษา>>
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กิจวัตรประจำวัน

 

กิจกรรมสนทนายามเช้า

เป็นกิจกรรมประจำวันที่ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพร้อมกัน โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่การเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง และการสนทนาเกี่ยวกับข่าวน่ารู้ เรื่องราวที่น่าสนใจ ประกาศกำหนดการต่าง ๆ ที่สำคัญ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

 

กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสนทนายามเช้า ซึ่งนักเรียนระดับชั้น ป. 2 – 6 เป็นผู้ดำเนินรายการในการนำเสนอหนังสือที่ตนเองอ่านแล้วและเห็นว่ามีประโยชน์แก่คนอื่น ๆ โดยนักเรียนจะนำหนังสือมาแสดงหน้าเสาธง และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ สาระสำคัญของหนังสือ แหล่งที่มาที่ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ โดยกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน มีทักษะในการอ่านที่ดี สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และกล้าแสดงออกในการนำเสนอหนังสือต่อสาธารณชนได้

 

กิจกรรม Home Room

เป็นกิจกรรมที่จัดในห้องเรียนเป็นประจำทุกวัน โดยอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์คู่ชั้นเป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจริยธรรม และคุณธรรม โดยทางโรงเรียนจะกำหนดเนื้อหาในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

กิจกรรม Silence Reading

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางโรงเรียนจะให้เวลานักเรียนอ่านหนังสือทุกวัน วันละ 10 นาที นักเรียนสามารถหยิบหนังสือที่ตนเองสนใจและอยากอ่านออกมาอ่านได้ ซึ่งทางโรงเรียนแบ่งเวลาอ่านหนังสือออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ระดับชั้น ป. 1 – 2 เวลา 9.30 – 9.40 น. และระดับชั้น ป. 4 – 6 เวลา 9.50 – 10.00 น. เมื่อถึงเวลาดังกล่าวนักเรียนจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทุกคน และเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางเดียวกัน อาจารย์ทุกท่านก็จะร่วมอ่านหนังสือในเวลาเดียวกันทุกคน

 

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา