Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมประจำวัน
 
<<กลับไปหน้าหลัก
ประถมศึกษา>>
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กิจกรรมพัมนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็น กระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) จัดสอน แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมการใช้ศูนย์สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมการใช้ศูนย์สื่อการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่จัดสอนให้ผู้เรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในทักษะการใช้ศูนย์สื่อการเรียนรู้ การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
การดูแลรักษาหนังสือ การยืม-คืนหนังสือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  ฉลาด 
และรู้จักเลือกสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาตน เป็นการจัดกิจกรรมที่จัดสอนให้กับผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
นอกจากนี้ยังมีบริการแนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและ
การพัฒนาตนเองสู่โลกกว้างทางอาชีพ

 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ได้แบ่งหลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารี ออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และหลักสูตรลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การจัดกิจกรรม
จะมุ่งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน อันนำไปสู่พื้นฐาน
การทำประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสำนึกที่ดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโชน์

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา