Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์ประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ตารางเรียนรายชั้น
ปฎิทินกิจกรรม

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สื่อประกอบการเรียนการสอน

สื่อประกอบการเรียนการสอนเป็น สื่อกลางที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ หรืออยากจะเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิด ความอ่าน และเกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ซึ่งสื่อการสอนจะเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ กระทำหรือไม่กระทำในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ โดยตั้งอยู่บนเหตุและผล ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสื่อแล้ว จะก่อให้เกิดความเจริญทางด้านจิตใจ มีความสงบ เยือกเย็น รู้จักความสวยงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1. สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือประกอบการเรียนการสอน (จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์)

หมวดวิชา
เล่มที่
ชื่อหนังสือ
อาจารย์ผู้จัดทำ
 

คณิตศาสตร์
ชั้น ป. 1
ภาคเรียนที่ 1

1
เตรียมความ พร้อม
วิชาคณิตศาสตร์
อ.ประภัสสร จันทสาโร
 
 

2

จำนวน 1 – 5 และ 0

 
 

3

จำนวน 6 – 10

 
 

4

การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 9

 
 

5

การลบจำนวนสองจำนวน
ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

 
 

6

เวลาและการวัดความยาว

 
 

7

จำนวน 11 - 20

 
 

คณิตศาสตร์
ชั้น ป. 1
ภาคเรียนที่ 2

1

การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

อ.ประภัสสร จันทสาโร
 
 

2

การลบจำนวนสองจำนวน
ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

 
 

3

การชั่ง การตวง

 
 

4

จำนวนนับ 21 – 100 และ การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

 
 

5

การบวกและการลบจำนวน
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

 
 

6

การบวกระคน

 
 

คณิตศาสตร์
ชั้น ป. 4

1

เวลา

อ.ยุวธิดา คำปวน
 
 

2

จำนวนที่มากกว่า 100,000

 
 

3

การบวก การลบ

 
 

4

เรขาคณิต

 
 

5

การคูณ

 
 

6

การหาร

 
 

7

แผนภูมิและสถิติความน่าจะเป็น

 
 

ภาษาไทย
ชั้น ป. 1

1
ภาคเรียนที่ 1 เล่ม 1
อ.มานพ สอนศิริ
 
 

2

ภาคเรียนที่ 2 เล่ม 2  
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ชั้น ป. 3

1
งานบ้าน
อ.มานพ สอนศิริ
 
 

2

งานเกษตร งานประดิษฐ์และ งานช่าง

อ.เต็มดวง พรมเสน
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ทางโรงเรียนจัดพิมพ์เอง)

หมวดวิชา
ชั้น
ชื่อหนังสือ
อาจารย์ผู้จัดทำ
 

ภาษาไทย

ป. 2

แบบฝึกหัดและหลักภาษา

อ. ปาริชาติ เลาหบุตร

   
 

ป. 3

แบบฝึกหัดและหลักภาษา

อ.พิสมัย เลิศชนะ

   
 

ป. 3

แบบฝึกหัดและหลักภาษา

อ.พรทิพย์ ชาติสนธิรักษ์

   
 

ป. 4

แบบฝึกหัดและหลักภาษา

อ.ดวงดาว หมวดทอง

   
 

ป. 5

แบบฝึกหัดและหลักภาษา

อ.พัชนี หนูพยัน

   
 

ป. 6

แบบฝึกหัดและหลักภาษา

อ.สันติ ศรีสละ

   
 

คณิตศาสตร์

ป. 2

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.วรรณี พ่อค้าช้าง

   
 

ป. 3

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.จิตรานนท์ คำชนแดน

   
 

ป. 4

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.ยุวธิดา คำปวน

   
 

ป. 5

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.อัญชลี บุญจันทึก

   
 

ป. 6

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.อุไร ซิรัมย์

   
 

วิทยาศาสตร์

ป. 1

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.พิกุล แพงพุฒ

   
 

ป. 2

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.พิกุล แพงพุฒ

   
 

ป. 3

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.กล้วยไม้ สิงหพันธุ์

   
 

ป. 4

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.กล้วยไม้ สิงหพันธุ์

   
 

ป. 5

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.กาหลง รอดแก้ว

   
 

ป. 6

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.กาหลง รอดแก้ว

   
 

สังคมศึกษา

ป. 1

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.ทิพวัลย์ บริพันธ์

   
 

ป. 2

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.ทิพวัลย์ บริพันธ์

   
 

ป. 3

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.ทิพวัลย์ บริพันธ์

   
 

ป. 4

แบบเรียนและแบบฝึกหัด

อ.ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว

   
 

ป. 5

แบบเรียน

อ.ธนบดี จอมศรีกระยอม

   
 

ป. 6

แบบเรียน

อ.ธนบดี จอมศรีกระยอม

   
       
   

2. สื่อที่ไม่ตีพิมพ์
สื่อที่ไม่ตีพิมพ์ เป็นสื่อการเรียนการสอน หรือวัสดุทางการศึกษา ที่ผู้เรียนจะได้รับโดยผ่านประสาทสัมผัสทางทางหู และทางตา ซึ่งสื่อที่ไม่ตีพิมพ์ของทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้จัดทำขึ้นอย่างหลากหลาย ทั้งสื่อรูปภาพทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ สื่อกราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ แผ่นใส หรือสื่อประเภทของเล่น

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา