Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.10 น. พร้อมคล้องบัตรประจำตัวนักเรียน
นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนจะออกนอกบริเวณไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรืออาจารย์เวรก่อน
ห้ามนักเรียนนำเงิน ของเล่น หรือสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากเกิดการสูญหาย
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
ห้ามนักเรียนนำของมีคมหรือสิ่งของที่ก่ออันตรายมาโรงเรียน
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องมาชำระตามวัน เวลา
ที่โรงเรียนกำหนด  ถ้าไม่ชำระตามกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้กับทางโรงเรียน
วันละ 100.-บาท
กรณีนักเรียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติเกิน  7  วัน
ผู้ปกครองต้องติดต่อขอลาพักการเรียนและชำระค่ารักษาสภาพนักเรียนจนกว่า
นักเรียนจะกลับเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ หากละเลยนักเรียนผู้นั้นจะหมดสภาพ
การเป็นนักเรียนของโรงเรียนต่อไป
นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยไม่ได้แจ้งกับทางโรงเรียน ถือว่าพ้นสภาพ
จากความเป็นนักเรียน
นักเรียนทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนและนำติดตัวมาโรงเรียนทุกวัน
หากบัตรนักเรียนชำรุดหรือสูญหาย ต้องขอทำบัตรใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม
การทำบัตรใหม่ที่ฝ่ายทะเบียน
ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนกับทางโรงเรียนทุกครั้ง
จึงจะรับนักเรียนกลับบ้านได้
ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียนเกินเวลา 17.30 น. และในบริเวณโรงเรียน
เกินเวลา 18.00 น. ยกเว้นนักเรียนที่ได้รับอนุญาตต้องทำกิจกรรมพิเศษเท่านั้น
การหยุดเรียนทุกครั้ง ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อครูประจำชั้น หรือถ้านักเรียนเป็นผู้เขียนใบลาหยุดเรียน ต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง
รับรองกำกับมาด้วย
ถ้านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายปกติ
กรณีที่หยุดเรียนเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองมาด้วย
การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้ง หลักฐานสำคัญของทางราชการมาแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน
ห้ามนักเรียนนำขนมหรือเครื่องดื่มมา รับประทานในชั้นเรียนในช่วงเวลาเรียน
ห้ามนักเรียนนำหรือสวมใส่เครื่องประดับ วัตถุหรือทรัพย์สินมีค่า และของใช้
เกินความจำเป็นมาโรงเรียน  

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา