top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์ประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ตารางเรียนรายชั้น
ปฎิทินกิจกรรม
การบ้านนักเรียน

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข้อมูลนักเรียนประถมศึกษา

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ยอดรวม

ชาย

หญิง

ประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

13
18
31

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

18
17
35

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

18
17
35

รวม :

49 52 101
ประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

15
17
32

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

15
16
31

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

14
17
31

รวม :

44 50 94
ประถมศึกษาปีที่ 3
     

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

15
15
30

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

15
15
30

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

16
16
31

รวม :

46 46 92
ประถมศึกษาปีที่ 4
     

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

16
14
30

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

16
14
30

ประถมศึกษาปีที่ 4/3

17
14
31

รวม :

49 42 91
ประถมศึกษาปีที่ 5
     

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

16
13
29

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

16
13
29

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

16
13
29

รวม :

48 39 87
ประถมศึกษาปีที่ 6
     

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

15
17
32

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

14
17
31

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

15
17
32

รวม :

44 51 95

รวมทั้งสิ้น

279 280 559


ข้อมูล วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา