top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม
การบ้านนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


  หลักสูตรภาคปกติ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กแบบองค์รวม เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความถนัดในแต่ละด้านด้วยทฤษฎีพหุปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ในการใช้ชีวิตประจำวัน เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในรูปแบบของมอนเตสเซอรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กนำศักยภาพสูงสุดมาใช้จากกิจกรรมที่เน้นความสมดุลย์ของร่างกาย สมองและจิตใจ ด้วยโยคะ เสียงเพลง และจัดสิ่งแวดล้อม ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น เพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตามการศึกษาแบบนีโอฮิว แมนนิส ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนได้เรียงลำดับเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื่อตอบสนองกับ ความต้องการของเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย เป็นหน่วยการเรียนการสอน ดังนี้
   
1. โรงเรียนหนูดูสะอาด
8. ดอกไม้แสนสวย
2. สุขภาพดีมีพลัง
9. ผลไม้หลากรส
3. บ้านฉันนั้นแสนสุข
10. ผักดีมีคุณ
4. สัตว์โลกน่ารัก
11. น้ำคือชีวิต
5. ใต้ร่มเงา
12. เพื่อนบ้านและชุมชน
6. หนูน้อยนักเดินทาง
13. เมืองไทยที่รัก
7. ต่างแดนแสนสนุก
14. จักรวาลและดวงดาว
   
  ในแต่ละหน่วยจะเรียนประมาณ 2 สัปดาหหน่วยการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
   

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา