Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) พุทธศักราช 2560 

จัดทำขึ้นโดยคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์ของโรงเรียนร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์สาระเนื้อหา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  พุทธศักราช 2553 เทียบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ระดับปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นโดยนำเอกลักษณ์ของชุมชน สังคม บุคคล
สถานที่แวดล้อม ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเด็ก รวมทั้งศิลปะและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มากำหนดเป็นสาระ
ซึ่งคำนึงถึงความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เด็กได้มีประสบการณ์ โดยยึดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีการเพิ่มเติม ในส่วนของคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
เพื่อส่งเสริม พัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ในแต่ละหน่วยการเรียนจะเรียงลำดับเนื้อหาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่ไกลตัว
เป็นหน่วยการเรียนการสอน ดังนี้

   
หน่วยการเรียนรู้
หัวเรื่อง
ภาคเรียนที่ 1
 
  Introduction / ปฐมนิเทศ
1. ตัวเรา

- My body and health / ร่างกายของฉันและสุขภาพดีมีพลัง

- My 5 senses and feelings/ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ ความรู้สึก

 

- My family and home / บ้านแสนสุข

 

- My community and occupations / ชุมชนของฉัน และ อาชีพ

   
2. ธรรมชาติรอบตัว

- Plants,trees,flowers and Insects /  สีสันสดสวยด้วยพรรณไม้ และ
...โลกของแมลง

 

- Fruit and vegetables / ผลไม้หลากรสและผักดีมีคุณ

 

- Farm animals and Pets/ Habitats / สัตว์เลี้ยงแสนรัก/ แหล่งที่อยู่อาศัย

 

- Wild animals / Habitats /ชีวิตสัตว์ป่า / แหล่งที่อยู่อาศัย

 

- Weather and seasons / สภาพอากาศและฤดูกาล

 

- Water Cycle, rivers and oceans / น้ำคือชีวิต

 

- Sea life / โลกใต้ทะเล

   
ภาคเรียนที่ 2
 
3. โลก

- Countries, continents and culture /ต่างแดนแสนสนุก

 

- Pre-historic times (dinosaurs) /  ยุคไดโนเสาร์

 

- Early civilization (people) / ยุคหิน

 

- Day and Night / กลางวันและกลางคืน

 

- Space and Solar system / จักรวาลและดวงดาว

   
4.  เทคโนโลยีและ
 นวัตกรรม

- Transport (land, air, water, forces and motion, friction,
.. float and sink)  หนูน้อยนักเดินทาง

 

- Tools and Machines  /  เครื่องมือและ เครื่องจักร

 

- Media (newpaper, magazine, internet, video, computer,
.. smart phone, tablet) / สื่อเทคโนโลยี

 

- Energy (solar, wind, fossil, gas, electric) / พลังงาน

 

- Pollution(air/water pollution,water saving/energy saving
.. methods)  มลพิษ

 

- Economics  (want & needs, expenses, value of money
.. in relation to items) / หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์

  ในแต่ละหน่วยจะเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ หน่วยการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและโรงเรียนได้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก
ในตารางกิจกรรมแต่ละวัน  ดังต่อไปนี้
 
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรี  
2. กิจกรรมกลุ่ม
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมกลางแจ้ง และการละเล่นของไทย
5. กิจกรรมสงบ
6. กิจกรรมเกมการศึกษา

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา