Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สื่อการเรียนการสอน
 

สื่อ เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหานำความรู้จากผู้สอนไปสู่เด็ก ในระดับปฐมวัยเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปมธรรมหรือมองเห็น จับต้องได้ ไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมเมื่อเข้าสู่อายุที่สูงขึ้น การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้จึงขึ้นอยู่กับของจริงที่พบเห็น ของเล่นที่เลียบแบบของจริง ของเล่นสร้างสรรค์ นิทาน เพลง เกม คำคล้องจอง รวมถึงศิลปะ

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีความสำคัญเพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ควรมีสื่อที่เป็นของจริง สื่อที่หาได้จากธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก มีความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน

สื่อจะต้องหลากหลายเอื้อให้เด็กได้เรียนรู้ของเด็กโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจัดสื่อควรให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุบคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย ซึ่งการใช้สื่อเริ่มต้นจาก สื่อของจริง ภาพถ่าย ภาพโครงร่าง และสัญลักษณ์

 

มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์
 

มุมประสบการณ์ในห้องเรียน เป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเล่นที่เป็นประสบการณ์ตรง เกิดได้จากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 มุมในห้องเรียนสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจ ให้เด็กอยากเข้าไปเล่น ซึ่งจัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเสียงเงียบออกจากกัน ที่สำคัญในแต่ละมุมจะต้องมีสื่อ อุปกรณ์ ของเล่น อย่างเพียงพอกับความต้องการเรียนรู้ของเด็ก ดังนี้

มุมบทบาทสมมติ/มุมบ้าน

ประกอบด้วยสื่อ ของเล่นเครื่องใช้ในครัว เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเล่นตุ๊กตา เครื่องเล่นจำลองเครื่องมือแพทย์ ชุดแต่งกายบุคลอาชีพต่าง ๆ กระเป๋าถือ รองเท้า โทรศัพท์ เตารีดจำลอง เป็นต้น

มุมบล็อก
ประกอบด้วยสื่อ ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาด สี และรูปทรงต่างกัน ของเล่นจำลองเช่น รถยนต์ เครื่องบิน สัตว์
มุมหนังสือ
ประกอบด้วยสื่อ ชั้นที่วางหนังสือ หนังสือภาพนิทานต่าง ๆ สมุดภาพ หนังสือที่มีประโยคคำสั้น ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ในการสร้างบรรยากาศในการอ่าน เช่น โต๊ะอ่านหนังสือ สื่อ พรม หมอน ฯลฯ
มุมวิทยาศาสตร์
ประกอบสื่อ ด้วยวัสดุต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่าง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร่ ต้นไม้ รวมถึงเครื่องมือใช้ในการสำรวจ สังเกต ทดลอง เช่น แวนขยาย แม่เหล็ก เข็มทิศ เครื่องชั่ง ฯลฯ
มุมดนตรี
ประกอบด้วยสื่อ เครื่องดนตรีเครื่องเล่นที่เป็นทั้ง ของจริงและของจำลอง เช่น กลอง ฉิ่ง ระนาค กรับ ลูกแซ๊ก เครื่องเคาะจังหวะต่าง ๆ ฯลฯ
มุมเครื่องเล่นสัมผัส
ประกอบด้วยสื่อ ตัวต่อพลาสติกสร้างสรรค์ ของเล่นฝึกทักษะการติดกระดุม รูดซิบ ผูกเชือก
มุมเกมการศึกษา
ประกอบด้วยสื่อที่เป็นเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เช่น ภาพตัดต่อ เกมโดมิโน เกมลอตโต เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ เกมจับคู่ภาพกับจำนวน เกมจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรง ฯลฯ

 

< back to  >

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา