top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม
การบ้านนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปฎิทินสำหรับนักเรียนประถมศึกษา


... ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ...

เดือน มิถุนายน 2562
จันทร์ 3 มิถุนายน หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี
อังคาร 4 มิถุนายน - วันเปิดภาคเรียน 1/2562 ,
- กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์
อังคาร 4 - ศุกร์ 14 มิถุนายน ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
อังคาร 11 มิถุนายน โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
จันทร์ 24 มิถุนายน -
ศุกร์ 5 กรกฎาคม
โครงการ Handball Championship (ครั้งที่ 6) (นักเรียนชั้น ป.3-ป.6)
พุธ 26 มิถุนายน - โครงการ เชิดชู ครูกลอน สุนทรภู่ (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
- กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
เดือน กรกฏาคม 2562
จันทร์ 1 กรกฎาคม โครงการ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (นักเรียนชั้น ป.3-ป.6)
พุธ 3 กรกฎาคม -
ศุกร์ 20 ธันวาคม
โครงการ เตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม โครงการ พิธีไหว้ครู "บูชาพระคุณครู ผู้สร้างศิษย์"
พฤหัสบดี 11 - จันทร์ 15
กรกฎาคม
โครงการ ถวายเทียนพรรษา น้อมบูชาพุทธคุณ (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
อังคาร 16 กรกฎาคม หยุดวันอาสาฬหบูชา
พุธ 17 กรกฎาคม หยุดวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม โครงการ ทัศนศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระดับอนุบาล
พฤหัสบดี 18 - ศุกร์ 19
กรกฎาคม
โครงการ Swimming Championship (ครั้งที่ 7) (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
ศุกร์ 26 กรกฎาคม

- โครงการ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
.. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
- โครงการ สืบสานเอกลักษณ์ไทยคงค่าไว้ให้ลูกหลาน

อาทิตย์ 28 กรกฎาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 10
จันทร์ 29 กรกฎาคม หยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
เดือน สิงหาคม 2562
ศุกร์ 9 สิงหาคม - โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
.. พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- กิจกรรม หนึ่งเดียวในดวงใจคือแม่
จันทร์ 12 สิงหาคม หยุดวันแม่แห่งชาติ
พุธ 14 สิงหาคม โครงการ กระบวนวิทย์ KIDS สนุก (นักเรียนชั้น อ.1-อ.3)
ศุกร์ 16 สิงหาคม โครงการ วันวิทย์ คิดสร้างสรรค์ (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
เสาร์ 31 สิงหาคม -
อาทิตย์ 1 กันยายน
โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ (นักเรียนชั้น ป.4-ป.6)
เสาร์ 31 สิงหาคม โครงการ วันนัดพบผู้ปกครอง ...(เลื่อนมาจากวันที่ 3 สิงหาคม)
เดือน กันยายน 2562
อังคาร 3 กันยายน โครงการ Save World Save Life (นักเรียนชั้น อ.1-อ.3)
ศุกร์ 6 กันยายน โครงการ กีฬาสี "ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์"
จันทร์ 23 - พฤหัสบดี 26
กันยายน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
พฤหัสบดี 26 กันยายน วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2562
จันทร์ 30 กันยายน -
ศุกร์ 11 ตุลาคม
เรียนชดเชย วันหยุดกีฬาสาธิตสามัคคี (เรียนภาคเรียนที่ 2)
เดือน ตุลาคม 2562
จันทร์ 30 กันยายน -
ศุกร์ 11 ตุลาคม
เรียนชดเชย วันหยุดกีฬาสาธิตสามัคคี (เรียนภาคเรียนที่ 2)
อังคาร 8 - พฤหัสบดี 10
ตุลาคม
โครงการ ทัศนศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(นักเรียนชั้น ป.1-ป.3)
เดือนตุลาคม โครงการ อบรมก่อนสอบธรรมศึกษา (นักเรียนชั้น ป.4-ป.6)
อาทิตย์ 13 ตุลาคม - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสทเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช
.. บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
- วันออกพรรษา
จันทร์ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสทเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิภลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
พุธ 23 ตุลาคม หยุดวันปิยมหาราช
เดือน พฤศจิกายน 2562
จันทร์ 4 - อังคาร 5 พฤศจิกายน ประกาศวันหยุดพิเศษ
พุธ 6 พฤศจิกายน วันเปิดภาคเรียน 2/2562 (เลื่อนจากวันที่ 4 พฤศจิกายน)
... >>> อ่านประกาศแจ้ง <<< ...
พุธ 6 - ศุกร์ 15
พฤศจิกายน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
จันทร์ 11 พฤศจิกายน - โครงการ ลอยกระทง กลางกรุง (นักเรียนชั้น อ.1-อ.3)
- โครงการ สืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
เดือน ธันวาคม 2562
พฤหัสบดี 5 ธันวาคม หยุดวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
อังคาร 10 ธันวาคม หยุดวันรัฐธรรมนูญ
พุธ 11 - ศุกร์ 13 ธันวาคม โครงการ บูรณาการวิชาการ (ประถมศึกษา) (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา (ผู้ปกครอง นร.ชั้น ป.6)
เสาร์ 21 - จันทร์ 30 ธันวาคม หยุด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อังคาร 31 ธันวาคม หยุดวันสิ้นปี
เดือน มกราคม 2563
พุธ 1 มกราคม หยุดวันขึ้นปีใหม่
พุธ 8 - ศุกร์ 10
มกราคม
โครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-ป.6
เสาร์ 18 มกราคม โครงการ เข้าค่ายลูกเสือกลางวัน ป.3
เสาร์ 18 - อาทิตย์ 19
มกราคม
โครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4
อังคาร 21 - พฤหัสบดี 23
มกราคม
โครงการ สัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง
พุธ 29 - ศุกร์ 31
มกราคม
โครงการ ทัศนศึกษา ป.4 - ป.6
เดือน กุมภาพันธ์ 2563
เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ โครงการ Hybrids Occupations (นักเรียนชั้น อ.1-อ.3)
จันทร์ 24 - พฤหัสบดี 27
กุมภาพันธ์
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2562
กุมภาพันธ์ 2563 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
เดือน มีนาคม 2563
จันทร์ 2 - พุธ 4 มีนาคม โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 17 (นักเรียนชั้น ป.6)
เดือน เมษายน 2563
เมษายน 2563 - โครงการ ภาคฤดูร้อน (นักเรียนชั้น อ.1-อ.3 และ ป.1-ป.6)
- โครงการ English Summer Camp (K.1-K.3 และ P.1)
- โครงการ English Adventure Camp (P.2-P.6)
จันทร์ 6 เมษายน หยุดวันจักรี
จันทร์ 13 - พุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์

 

กิจกรรม / โครงการ ของโรงเรียน
โครงการ
ตลอดปีการศึกษา

- โครงการ To be Strong (นักเรียนชั้น อ.1-อ.3)

- โครงการ วางทุกงาน อ่านทุกอย่าง (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)

- โครงการ ความร่วมมือกับ สสวท. เพื่อประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
.. ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (นักเรียนชั้น ป.2-ป.6)

- โครงการ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
.. * สอบคัดเลือกวีนที่ 11 และ 13 มิถุนายน 2562 (นักเรียนชั้น ป.2-ป.6)

- โครงการ อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
.. * สอบคัดเลือกวีนที่ 18 และ 20 มิถุนายน 2562 (นักเรียนชั้น ป.2-ป.6)

- โครงการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)

- โครงการ แก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่มีน้ำหนักเกิน)

- โครงการ The Best Speaker (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)

- โครงการ ดนตรีบำบัด (นักเรียนชั้นอนุบาล ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ)

- โครงการ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ (นักเรียนโครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ)

- โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน (นักเรียนโครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ)

- โครงการ ก้าวไปกับประชาธิปไตยในสาธิตราม

- โครงการ บ้านคุณธรรม

- โครงการ ยอดนักอ่านประจำเดือน (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)

โครงการตลอด
ภาคเรียนที่ 1

- โครงการ ฝึกโจทย์คณิตให้นักคิดน้อย (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)

- โครงการ อัจฉริยภาพทางภาษา (นักเรียนชั้น ป.2-ป.6)

โครงการตลอด
ภาคเรียนที่ 2

- โครงการ English Quiz (นักเรียนชั้น ป.1-ป.6)


** กิจกรรม / วันที่จัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
     

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา