Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมประจำวัน
 
[ ]
<<กลับหน้าหลัก>>
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การจัดกิจกรรม ในแต่ละหน่วยจะเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ หน่วยการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่ว่า "หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะ และหลายประสบการณ์สำคัญ" ซึ่งในกิจกรรมแต่ละวันเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นโดยการลงมือปฏิบัติที่หลากหลายกิจกรรม ดังรูป
   
   
  กิจกรรมทางกาย เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะทางด้านร่างกาย
ของเด็กที่ต้องพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื่อเล็กให้แข็งแรง ส่งเสริมความสามารถทางกายให้มีความคล่องแคล่วว่องไว โดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงออกด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างอิสระตามความเข้าใจและความรู้สึกนึกคิด การทำท่าทางประกอบเพลง การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ การเคลื่อนไหวตามคำบรรยาย เกมทางพลศึกษาเป็นการปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลง เกมการละเล่นไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษณ์วัฒนธรรมการละเลนแบบไทย เพื่อสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติของเด็กก่อให้เกิดความสนุกสนาน
   
  กิจกรรมคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การนับจำนวน การจัดจำแนกสิ่งต่าง ๆ มิติสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่ หรือ
แยกประเภท การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าน้อยกว่า เท่ากัน การเพิ่มหรือลดจำนวน การชั่ง ตวง วัด และ
การคาดคะเน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมปรุงอาหาร การละเล่นเกมศึกษา จะช่วยให้เด็กฝึก
การสังเกต การตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
   
  กิจกรรมภาษา เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ จากการมีปฏิสัมพันธ
กับคนรอบข้าง และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การพูด การสื่อสาร การได้เห็น ได้ฟัง ได้สัมผัส เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดสนทนาโต้ตอบ เป็นสิ่งช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางภาษา โดยผ่านการจัดกิจกรรมฝึกการฟัง การอ่านและเขียน การเล่าเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง การสนทนาโต้ตอบ การเล่านิทานประกอบภาพและคำ การร้องเพลง การท่องคำคล้องจอง การแต่งประโยคและปริศนาคำทาย
   
  กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ถึงการแก้ปัญหา และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น พืช สัตว์ เวลา ฤดูกาล น้ำ อากาศ การจม การลอย ความร้อน ความเย็น การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นต้น โดยการสังเกต การทดลองปฏิบัติ การค้นคว้าหาคำตอบ การให้เหตุผลทำให้เกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ และส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ
   
  กิจกรรมทางสังคม เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเจตคติทางด้านสังคม โดยบูรณาการ
ลงในกิจกรรมให้เหมาะสมกัลวัยและพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สาระทางสังคมศึกษา การเรียนรู้เรื่องคน ครอบครัว ชุมชน โลก รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กลุ่ม เข้าใจและยอมรับความรู้สึกของ
ผู้อื่น เพื่อปลูกฝังการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เด็กสารมารถเรียนรู้และปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
   
  กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก
ทำกิจกรรมอย่างอิสระและมีความหลากหลาย มีการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมื่อกับตา การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ การเล่นตามมุมประสบการณ์ต่าง ๆ การเล่นน้ำเล่นทราย การทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่นการพับ
การปั้น การวาดภาพ ระบายสีน้ำ สีเทียน งานประดิษฐ์ ฉีกปะ ตัดปะ พิมพ์ภาพ รวมถึงการทำศิลปะแบบร่วมมือ
   
  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และได้เรียนรู้กการทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กันโดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการวันศุกร์สุขภาพดี ชีวีมีสุข โครงการอาหารดีบาทเดียว
   

 

 

 

 

   

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2023

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา