นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมประจำวัน
 
<<กลับไปหน้าหลักปฐมวัย>>
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ในตารางกิจกรรมแต่ละวัน ดังต่อไปนี้กิจกรรมดนตรี
 

การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ พัฒนาการด้านร่างกาย ของเด็ก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส ให้กับเด็กใช้ความคิดจิตนาการ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงออก ด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ,จังหวะ ตามความเข้าใจและความรู้สึกนึกคิด เป็นการสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติของเด็กก่อให้เกิดความสนุกสนาน

 

กิจกรรมกลุ่ม
 

เป็นกิจกรรมประมวลประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการด้านสติปัญญา การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครู กับนักเรียน ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทำงานร่วมมือกับผู้อื่น เด็กได้แสดงความคิดเห็นโต้ตอบ รู้จักการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล, รู้จักการสังเกต เปรียบเทียบ ซึ่งในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมเนื้อหาตามหน่วย
  • กิจกรรมปรุงอาหาร
  • กิจกรรมทดลองและสังเกตธรรมชาติ
  • กิจกรรมหุ่นคุณธรรม

 

กิจกรรมเสรี
 

เป็นกิจกรรมเพื่อปูพื้นฐานทักษะทางด้านต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม เน้นพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อมือ การทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้เด็กได้เลือกทำอย่างอิสระผ่านมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ ,มุมบล็อค รวมทั้งกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ เช่น ปั้นแป้ง วาดภาพ ระบายสีน้ำ พับกระดาษ งานประดิษฐ์

 

กิจกรรมกลางแจ้ง และการละเล่นของไทย
 

การเล่นกลางแจ้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย เน้นกล้ามเนื้อใหญ่ คือเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว การเล่นนอกห้องจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ พัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ เรียนรู้การปฏิบัติตามกติกา ข้อตกลง รู้จักการแบ่งปัน และการเล่นอย่างระมัดระวัง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเล่นเครื่องเล่นสนามอิสระ , เกมกลางแจ้ง,การละเล่นไทย

 

กิจกรรมสงบ
 

เน้นพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านภาษา ทักษะในการฟังความจำ ด้านอารมณ์ จินตนาการ มีสุนทรีย์และซาบซึ้งในความงดงามของภาษา รู้จักปรับอารมณ์ให้คงที่ เป็นการผ่อนคลายจากกิจกรรมอื่นและเปลี่ยนอิริยาบท ช่วยให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการ พัฒนาสมาธิทำให้เกิดความสนุกสนาน เช่น การทำท่าทางต่าง ๆ การร้องเพลง การท่องคำคล้องจอง การฟังนิทาน ปริศนาคำทาย

 

กิจกรรมเกมการศึกษา
 

เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะมิติสัมพันธ์ และทักษะภาษาไทย เกมการศึกษาจะช่วยให้เด็กได้ฝึกการสังเกต การจำแนก การแยกประเภท การจัดหมวดหมู่ การใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา การทำงานประสานสัมพันธ์มือกับตา การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนเนื้อหาจากหน่วยการเรียนการสอนหรือทักษะที่เด็กเรียนรู้ไปแล้ว โดยเรียงลำดับความยากง่ายของแต่ละเกม และจัดให้สัมพันธ์กับหน่วย เช่น เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพ เกมโดมิโน เป็นต้น

 

ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะมีการเพิ่ม
ทักษะภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และดนตรีสากล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

<back to >

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา