top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม
การบ้านนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ห้องเรียน และ ชื่ออาจารย์ประจำชั้น

อนุบาล 1

 

อนุบาลปีที่ 1/1
 

อ.สุภาวดี โสภาวัจน์

ศษ.บ.(การปฐมวัยศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

อนุบาลปีที่ 1/2
 

อ.อรวรรณ ผดุงการณ์

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
อนุบาล 2

 

อนุบาลปีที่ 2/1

 

อ.รชนีกร พ่วงโพธิ้

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุบาลปีที่ 2/2

 

อ.ชุติมา เล็กพงศ์

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

อนุบาล 3
 

อนุบาลปีที่ 3/1

 

อ.กวีณา จิตนุพงศ์

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อนุบาลปีที่ 3/2

 

อ.อโนชา ถิรธำรง

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ข้อมูล วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา