Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) ได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ (Integration) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวธรรมชาติ ทั้งในและ นอกห้องเรียน โรงเรียนได้จัดเนื้อหาออกเป็น หน่วยย่อยโดยเน้นมวลประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจ ของเด็กปฐมวัยอีกด้วย

หน่วยการเรียนการสอน
โรงเรียนจะเน้นมวลประสบการณ์ โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเป็นหน่วยการเรียนการสอน ดังนี้
โรงเรียนหนูดูสะอาด
ดอกไม้แสนสวย
สุขภาพดีมีพลัง
ผลไม้หลากรส
บ้านฉันนั้นแสนสุข
ผักดีมีคุณ
สัตว์โลกน่ารัก
น้ำคือชีวิต
ใต้ร่มเงา
เพื่อนบ้านและชุมชน
หนูน้อยนักเดินทาง
เมืองไทยที่รัก
ต่างแดนแสนสนุก
จักรวาลและดวงดาว

ในแต่ละหน่วยจะเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ หน่วยการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา