top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

[ ปีการศึกษา 2561 ] [ ปีการศึกษา 2560 ] [ ปีการศึกษา 2559 ] [ ปีการศึกษา 2558 ]  
ปีการศึกษา 2558
     
เดือนเมษายน 2559
 
- กิจกรรมพิเศษ ช่วงเดือนเมษายน
1.1 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 2 เม.ย.2559)
1.2 งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 (10 เม.ย.2559)
1.3 กิจกรรมวันสงกรานต์ มร. ประจำปี 2559 (10 เม.ย.2559)
   
- กิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 (1-29 เม.ย.2559)
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เปิดเรียนวันแรก ( 1 เม.ย.2559)
2.2 กิจกรรม ทัศนศึกษา "Math day camp" (ค่ายคณิตศาสตร์)
..... สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (ภาคปกติ) (8 เม.ย.2559)
2.3 กิจรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ English Summer Camp 2016
..... สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (8 เม.ย.2559)
2.4 กิจกรรม สงกรานต์อนุบาล สาธิต มร. ประถม ( 12 เม.ย.2559)
2.5 กิจรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ English Summer Camp 2016
..... สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
..... พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร Children's Discovery Museum (28 เม.ย.2559)
   
- โครงการ English Adventure Camp. 2016 (วันที่ 25 - 29 เม.ย.59)
... ณ the canal garden resort จ.เพชรบุรี
3.1 English Adventure Camp. 2016 ... บรรยากาศก่อนออกเดินทาง
3.2 English Adventure Camp. 2016 ... พิธีเปิดโครงการ
3.3 English Adventure Camp. 2016 ... Group Activity 1 : Magic
3.4 English Adventure Camp. 2016 ... Group Activity 2 : Chicken egg
3.5 English Adventure Camp. 2016 ... กิจกรรม ยืดเส้น ยืดสาย
3.6 English Adventure Camp. 2016 ... Station Activities
3.7 English Adventure Camp. 2016 ... Group Activity 3 : Plate me
3.8 English Adventure Camp. 2016 ... Swimming Team B Day 2
3.9 English Adventure Camp. 2016 ... Sports & Plays Team A
3.10 English Adventure Camp. 2016 ... Group Activity 4 : Clusters
3.11 English Adventure Camp. 2016 ... Happy Meal in Camp
3.12 English Adventure Camp. 2016 ... Station Activities 2
3.13 English Adventure Camp. 2016 ... Group Activity 5 : Who am I
3.14 English Adventure Camp. 2016 ... Group Activity 6 :
........ Coded Hundred Square
   
 
เดือนมีนาคม 2559
 
1. กิจกรรม สานสัมพันธ์ ฉันมิตรสาธิตรามประถม
2. กิจกรรม รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13 (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558)
3. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13 .... กิจกรรมเข้าฐานฯ วันแรก
4. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13 .... กิจกรรม สร้างสรรค์สามัคคี (walk rally)
5. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13 .... กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์
6. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13 ....กิจกรรม "จากใจเด็ก มอบแด่ครู"
7. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13
.... กิจกรรม "สนุกคิด สะกิดเชาวน์" และ กิจกรรม "ปลุกนักคิด" ( 1 )
8. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13
.... กิจกรรม "สนุกคิด สะกิดเชาวน์" และ กิจกรรม "ปลุกนักคิด" ( 2 )
9. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13
.... กิจกรรมเทียนสัมพัธ์ และ กิจกรรมผูกรัก ผูกสัมพันธ์
10. โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 13
.... กิจกรรม"จากใจ ถึงใจ" และ "ให้รัก ให้อภัย"
   
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
1. โครงการ Young Storyteller (Final Round) ระดับประถมต้น (อ.2 ก.พ.2559)
2. โครงการ Young Storyteller (Final Round) ระดับประถมปลาย
3. กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา กีฬาสาธิตสามัคคี (พฤ.4 ก.พ.2559)
4. โครงการ 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (ศ.5 ก.พ.2559)
- ประมวลภาพ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
5. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
.....กิจกรรม เปิดค่ายฯ และ กิจกรรมเข้าฐานฯ
6. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
.....กิจกรรม เดินทางไกล และ ปิดค่ายฯ
7. โครงการ Handball Championship ครั้งที่ 3 ระดับชั้น ป.4 - ป.5
8. กิจกรรม มอบรางวัลโครงการ Young Storyteller
9. โครงการ สิ่งประดิษฐ์ พิชิตโลกร้อน
10. กิจกรรม มอบรางวัลโครงการ Just Say No
11. กิจรรมหุ่นละครนานาชาติ (ฝ่ายอนุบาล) โดย MR. J.W.G. LOCHTENBERG
12. ภาพบรรยากาศ โครงการ สัปดาห์นัดพบผู้ปกครอง
13. โครงการ โลกของหนู แอบส่องดูจักรวาล
14. โครงการ King and Queen Joker (รอบคัดเลือก)
15. โครงการ King and Queen Joker (รอบตัดสิน)
16. กิจกรรม Our World (ฝ่ายอนุบาล)
17. มอบรางวัลโครงการยอดนักอ่านประจำเดือน
18. โครงการ Just Say No ออกมาโชว์กันดีกว่า และ
...... โชว์การเล่านิทานภาษาอังกฤษจากโครงการ Young Storyteller
19. โครงการหล่อหลอมสมาธิ เป็นกิจกรรมการทำเทียน
...... จากโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
   
   
 
เดือนมกราคม 2559
 
- ประมวลภาพ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
1. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
.....กิจกรรม วันที่ 23 ม.ค.2559 กิจกรรมช่วงเช้า เปิดค่ายฯ
2. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
.....วันที่ 23 ม.ค.2559 กิจกรรมช่วงบ่าย เข้าฐานฯ
3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
.....วันที่ 23 ม.ค.2559 กิจกรรมรอบกองไฟ
4. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
.....วันที่ 24 ม.ค.2559 กิจกรรม ช่วงเช้า , ตรวจค่ายฯ , เดินทางไกล และ ปิดค่ายฯ
5. โครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มกราคม 2559
   
 
เดือนธันวาคม 2558
 
1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พฤ.3 ธ.ค.2558)
2. โครงการวันพ่อ "พ่อลูกใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี" (ศ.4 ธ.ค.2558)
3. กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว ตอน ยาหม่องสมุนไพร (ฝ่ายอนุบาล)
4. Explore The Wonderful World of Senses (ฝ่ายอนุบาล)
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ.8-พ.9 ธ.ค.2558)
6. โครงการค่ายวิทย์ คิดส์สนุก ปี2 (ส.19-อา.20 ธ.ค.2558)
7. กิจกรรม DS.RU. Open House (จ.21-พ.23 ธ.ค.2558)
8. กิจกรรม "Just Show" ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (18 ธ.ค.2558)
9. โครงการ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ (ฝ่ายอนุบาล)
10. โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา (18 ธ.ค.2558)
11. โครงการ International Christmas Festival 2015 (24 ธ.ค.2558)
   
 
เดือนพฤศจิกายน 2558
  โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้ง 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"  
 
1. การฝึกซ้อมของนักกีฬา กรีฑา
2. การฝึกซ้อมของนักกีฬา กอล์ฟ
3. การฝึกซ้อมของนักกีฬา เทนนิส
4. การฝึกซ้อมของนักกีฬา แบดมินตัน
5. การฝึกซ้อมของนักกีฬา เทเบิลเทนนิส
6. การฝึกซ้อมของนักกีฬา เปตอง
7. การฝึกซ้อมของนักกีฬา ว่ายน้ำ
8. การฝึกซ้อมของนักกีฬา หมากกระดาน
9. การฝึกซ้อมของนักกีฬา แฮนด์บอล
 
 
10. โครงการ รื่นเริง เบิกบาน งานลอยกระทง (จ.23 พ.ย.2558)
11. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5-6 (อ.24 พ.ย.2558)
12. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5-6 (พ.25 พ.ย.2558)
13. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5-6 (พฤ.26 พ.ย.2558)
14. กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครอบรอบ 44 ปี
(พฤ.26 พ.ย.2558)
15. ตัวแทนนักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด ที่เซ็นทรัลบางนา
(ส.28 พ.ย.2558)
   
 
เดือนตุลาคม 2558
 
1. โครงการพ่อแม่แนะอาชีพ
2. กิจกรรมของเล่นนี้หนูปันให้
   
 
เดือนกันยายน 2558
 
1. กิจกรรม มอบรางวัลโครงการนิทานแสนสนุก ศุกร์หรรษา
2. โครงการ JUST SAY NO ประจำเดือนกันยายน
3. กิจกรรม มอบรางวัลโครงการ Dictionary Whiz
4. กิจกรรม มอบรางวัลโครงการความรู้รอบตัวสู่อาเซียน
5. กิจกรรม Education Kids's Fair #1 (Rising Smart Kids) ระดับชั้นอนุบาล
6. กิจกรรม Education Kids's Fair #1 (Rising Smart Kids) ระดับชั้น ป.3-4
7. กิจกรรม Education Kids's Fair #1 (Rising Smart Kids) ระดับชั้น ป.5-6
   
 
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา