Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ
หน่วยทะเบียนนักเรียนให้บริการในการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
   
1. หนังสือรับรองการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
 

ผู้ปกครองติดต่อกรอกใบคำร้องพร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียน สวมชุดนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  รูปสีขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน
2 รูป รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์หรือถ่ายร้านสติ๊กเกอร์ไม่สามารถนำมาประกอบใบรับรองได้

กรุณากรอกใบคำร้องด้วยตัวบรรจงและตรวจสอบการสะกดชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด     
ของนักเรียนให้ถูกต้อง
ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย  3  วัน
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
หากเอกสารหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียน
ไม่สามารถจะดำเนินการให้ได้
 
   
2.  การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 
ผู้ปกครองติดต่อเขียนใบคำร้องโดยระบุ ชื่อ – นามสกุลนักเรียน ให้ชัดเจน
ดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
 
   

3.  บัตรประจำตัวนักเรียน

 
  เมื่อบัตรประจำตัวของนักเรียน ชำรุด สูญหาย  ขอให้ผู้ปกครองติดต่อขอทำบัตรใหม่
โดยดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะรหัสประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
บัตรประจำตัวนักเรียนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอเอกสาร
 
   

4.  บัตร รับ – ส่ง  นักเรียน

 
ทางโรงเรียนจัดทำบัตรรับนักเรียนให้บิดา-มารดา (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
ในปีแรกที่เข้าเรียน
สำหรับท่านใดที่ผู้ปกครองมอบหมายให้มารับบุตรหลาน ต้องติดต่อขอทำบัตรรับ
นักเรียน ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยเขียนใบคำร้องขอทำบัตรใหม่ ติดรูปถ่ายของ
ผู้มารับ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป  แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ พร้อมทั้ง
ให้บิดาหรือมารดา ลงชื่อยินยอมให้บุคคลอื่นมารับแทนในใบคำร้อง
กรณีที่ทำบัตรหายหรือทำบัตรใหม่
  ผู้ปกครองต้องติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่งานทะเบียนนักเรียน
  ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
  การทำบัตรใหม่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน  2 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอเอกสาร
 
   

5.  การทำบัตรให้นักเรียนกลับบ้านเอง

 
นักเรียนที่กลับบ้านเองได้ จะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น
ผู้ปกครองต้องกรอกใบคำร้องและให้เหตุผลในการอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเอง
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
เมื่อทางโรงเรียนพิจารณาอนุญาต  หน่วยทะเบียนนักเรียนจะทำการบันทึกข้อมูล
ลงระบบ รับ - ส่ง นักเรียน
เวลากลับบ้านให้นักเรียนแสดง บัตรประจำตัวนักเรียน กับครูเวรที่บันทึกข้อมูล
หน้าประตูโรงเรียน
 
   

6.  สายคล้องบัตรนักเรียน

 
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จัดจำหน่ายสายคล้องบัตรสำหรับนักเรียน
สายสีชมพู  สำหรับ นักเรียนระดับอนุบาล
สายสีเขียว  สำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา
 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา