Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ข้อมูลด้านอื่น ๆ
1. อาหาร
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  จัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและ
ถูกหลักโภชนาการ  โดยอาจารย์ฝ่ายโภชนาการเป็นผู้ดำเนินการจัดรายการอาหาร  ดังนี้
 

                 ระดับ

รายการ

ปฐมวัย

ช่วงชั้นที่  1
(ป. 1 – ป. 3)

ช่วงชั้นที่  2
(ป. 4 – ป. 6)

1.  นมสด
2.  อาหารกลางวัน
3.  อาหารว่างบ่าย

10.00 น.
11.00 น.
14.00 น.

09.40 – 09.50 น.
11.30 – 12.30  น.
14.10 – 14.30 น.

10.10 – 10.20 น.
12.00 – 13.00 น.
14.40 – 15.00 น.

  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันโดยใช้ข้าวกล้อง เนื่องจากข้าวกล้องอุดมไปด้วยวิตามินและ
แร่ธาตุเหมาะสำหรับเด็กในวัยเจริญเติบโต อาหารกลางวันของโรงเรียนจะมีทั้งข้าวและอาหาร
ประเภทเส้น สลับกัน ส่วนนมและผลไม้โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานทุกวัน
 
   
2.  ร้านค้าสวัสดิการ
 
งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จะจำหน่ายชุดนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ,
ชุดพละ , กระเป๋านักเรียน , เครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี และอุปกรณ์เครื่องเขียน
  เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
- ช่วงเย็น เวลา  15.30 - 16.00 น.
 
   
3.  ห้องพยาบาล
 
ห้องพยาบาลเป็นสถานที่ สำหรับทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  แก่นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน  เมื่อเกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ หรือตรวจพบว่าเป็นโรคติดต่อ ทางโรงเรียนจะโทรศัพท์
แจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ
  กรณีที่นักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วยแบบกระทันหันหรือประสบอุบัติเหตุแบบรุนแรงใน
โรงเรียน ทางโรงเรียนจะนำตัวนักเรียนส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ทำการตรวจรักษาทันที โดยถือว่าผู้ปกครองต้องให้การยินยอมตามระเบียบของโรงเรียน ในด้านการบริการสุขภาพ
 
   
4.  ประกันอุบัติเหตุ
 
นักเรียนจะต้องจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้โรงเรียนทุกปี ซึ่งแต่ละปี เบี้ยประกันจะ
ไม่คงที่ ความคุ้มครอง 1 ปี  เริ่มคุ้มครองประมาณเดือนมีนาคม
** เมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทตามอัตรา
ที่บริษัทกำหนด สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1.
ยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุ พร้อมบัตรนักเรียน ให้แก่ทางโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
2.
กรณีที่ลืมบัตรประกันอุบัติเหตุ ให้ผู้ปกครองสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่
ทางโรงพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และกรอกเอกสาร
ขอรับเงินคืน มายื่นที่ห้องธุรการ เพื่อขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลคืน
3.

โรงเรียนส่งเอกสารให้แก่บริษัทประกันภัยตรวจสอบ ใช้เวลาในการดำเนินการ
ประมาณ  2  สัปดาห์

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา