Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ข้อปฏิบัติในการรับ - ส่ง นักเรียน
ช่วงเช้า

เพื่อฝึกให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง ผู้ปกครองให้เด็กเดินเข้ามา
ในบริเวณโรงเรียนเอง ห้ามผู้ปกครองขึ้น บนอาคารเรียนโดยเด็ดขาด

นักเรียนเข้าแถวเวลา 08.10 น. ควรส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น.
ถ้านักเรียนมาหลัง 08.10 น. อาจารย์ฝ่ายปกครองจะทำการเช็คชื่อนักเรียน
แล้วให้นักเรียนเข้าแถวใหม่อีกแถว และจะทำโทษโดยการเก็บขยะ และ
ร้องเพลงชาติใหม่
ในกรณีนักเรียนมาสายติดกัน 5 ครั้ง โรงเรียนถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง
ถ้านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ จะหยุดเรียนจนกว่าจะหายปกติ
กรณีที่หยุดเรียนเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองมาด้วย
ถ้านักเรียนขาดเรียนเกิน 20 ครั้ง ต่อเทอม นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ
   
ช่วงบ่าย
โรงเรียนเลิกเวลา 15.30 น.
ในกรณีที่ผู้ปกครองจะมารับนักเรียนก่อนเวลา 15.30 น.
ต้องปฏิบัติดังนี้
   
ขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากยามรักษาความปลอดภัย
นำใบอนุญาตไปให้ครูประจำชั้นเซ็นรับทราบ
นำในขออนุญาตใบเดิมให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเซ็นรับทราบ ก่อนนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
 
ในกรณีที่มารับนักเรียนสายเกิน 17.30 น. ครูเวรจะนำนักเรียนฝากไว้กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฉะนั้นท่านผู้ปกครองก่อนเวลา 17.30 น.
สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาห้ามเข้าภายในบริเวณโรงเรียน
ก่อนเวลา 15.30 น.

 

 

 

 

   

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2023

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา