Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

สายวิชาการ
 
 
โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
     
  อ.อาภรณ์ สอาดเอี่ยม
(หัวหน้าโครงการ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อ.วรัญญู เถนว้อง

ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  อ.นภาภรณ์ เจียมทอง วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อ.กนกวรรณ รัตนศรีสุโข

ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  อ.อารยา ศรีบุญเรือง ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อ.วิยะดา คำลาพิศ ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อ.ลัดดา บรรเลงส่ง ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อ.พรรัตน์ งาหอม ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อ.ปลายทอง ใยไธสง กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ)  เกียรตินิยมอันดับ 2  (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อ.ฤติมา พันธ์รุณ กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ)  เกียรตินิยมอันดับ 2  (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ศษ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา