top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

สายวิชาการ
 
 
โครงการหลักสูตรภาคปกติ
     
 
ระดับปฐมวัย
  นางเอื้ออารี ทองพิทักษ์ (หัวหน้าระดับ)

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร ,
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.อโนชา ถิรธำรง

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ,
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.กวีณา จิตนุพงศ์

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ,
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.ชุติมา เล็กพงศ์

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ,
ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  น.ส.รชนีกร พ่วงโพธิ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ,
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  น.ส.อรวรรณ ผดุงการณ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สวนดุสิต , วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  น.ส.สุภาวดี โสภาวัจน์ ศษ.บ.(การปฐมวัยศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
     
 

ระดับประถมศึกษา

     
  หมวดวิชาภาษาไทย  
  น.ส.ชุติกาญจน์ จันใด (หัวหน้าหมวด) ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายมานพ สอนศิริ

ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นางเสาวณีย์ แก้ววิฑูรย์ ศษ.บ.(ภาษาไทย), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  น.ส.พัชณี หนูพยัน ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศษ.ม.(หลักสูตรและ
การสอน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นางชุติมา ขุนแสง ศษ.บ.(ภาษาไทย), ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  น.ส.อนุศรา โกงเหลง

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

  น.ส.กิตติมา สินสืบผล ศษ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
  น.ส.มารีณีย์ สาแม ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ , ศษ.บ.(ภาษาไทย)
(หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
  นายคชา อุกา

ศษ.บ.(ภาษาไทย) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     
  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  
  น.ส.อัญชลี บุญจันทึก (หัวหน้าหมวด)

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.ยุวธิดา คำปวน

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.จิตรานนท์ คำชนแดน

ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  น.ส.ดลฤดี รัตนประสาท

ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  นางวรรณี น่วมทนง ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  น.ส.ดวงกมล ขนอม วท.บ.(คณิตศาสตร์) , ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  น.ส.จรรยา วงศ์สามารถ ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  
  นายสมชาย อุ่นแก้ว (หัวหน้าหมวด)

ค.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.กาหลง รอดแก้ว ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) , ศษ.ม.(หลักสูตรและ
การสอน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นางอภิญญา ว่องสันตติวานิช ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์) (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  น.ส.ศิริญญา ใหม่อ่อง ค.บ.(ประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
     
  หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
 
  น.ส.มณฑ์สิริ เลาหบุตร (หัวหน้าหมวด)

ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์

ค.บ.(การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันราชภัฏสงขลา (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

  นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
  นายพัลลภ คงนุรัตน์ ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  น.ส.ทยิดา เลิศชนะ

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  นายจีระศักดิ์ ทวีเงิน ศษ.บ.(สังคมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
     
  หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
  นายวินวงศ์ ว่องสันตติวานิช
(หัวหน้าหมวด)
วท.บ.(พลศึกษา), กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
  น.ส.อรชุลี นิราศรพ วท.บ.(พลศึกษา) , กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
  นายสถาน การัมย์ วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  นายสุกฤษฏิ์ ฤทธิธรรม  
     
  หมวดวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
  นางปัญชลีย์ รัตนสิงห์ขรณ์ (หัวหน้าหมวด) ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นายภัทรวงษ์ วัจนะรัตน์ ค.บ.(ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
  นายกิติศักดิ์ เสียงดี

ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล))
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

  นายฤทธิเดช แสงทอง ค.บ.(การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยรำไพพรรณี ,
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  น.ส.พรทิพย์ เจริญกุล ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  น.ส.เปมิกา เกษตรสมบูรณ์ กศ.บ.(ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
     
  หมวดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  นายอนุชิต สอนสีดา (หัวหน้าหมวด) ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ,
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  นางยุวรี อยู่เจริญ

คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นางศรีประภา ศรีหาวงษ์ คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร , ศศ.ม.(พัฒนคหเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นายวีระยุทธ จันลา

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  น.ส.วิมลวรรณ แจ้งนิล  
     
  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  
  น.ส.รัตนสุภา มัคคอล์ม (หัวหน้าหมวด) ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  น.ส.ศรันญา หนูจันทร์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นายเปรมพล วิบูลย์เจริญสุข ค.บ.(ประถมศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายธนาธิป มะโนคำ

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     
  หมวดกิจกรรมพิเศษ  
  น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , กศ.ม.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  น.ส.สิริรัตน์ หิตะโกวิท

ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  น.ส.นันท์นลิน สีแก่นวงค์ วท.บ.(จิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นายพีรพงศ์ เสน่ห์ ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  น.ส.อชิรญา อรรถผลศีล ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
  นางหนึ่งฤทัย ศรีรัตนกูล บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ,
ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  น.ส.มณชญา สักกามาศ ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
     
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา