top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด (กระทู้)
KM สาธิตราม
สาระน่ารู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศราคากลาง

ประจำปี 2560

ลำดับ
รายการ
วันที่ประกาศ
1.
- จัดซื้อคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
22 พฤศจิกายน 2559
2.
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่อง
23 พฤศจิกายน 2559
3.
- สอบราคาซื้อโทรทัศน์ Smart TV พร้อมขาแขวนและอุปกรณ์สายสัญญาณ
พร้อมติดตั้ง
6 ธันวาคม 2559
4.
- เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์แบบแขวนใต่เพดาน จำนวน 4 เครื่อง
2 กุมภาพันธ์ 2560
5.
- เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์แบบแขวนใต่เพดาน จำนวน 6 เครื่อง
3 กุมภาพันธ์ 2560
6.
- ค่าที่พักและอาหาร โครงการ อยู่รักใคร่ จากไปคิดถึง รุ่นที่ 14
28 กุมภาพันธ์ 2560
7.

- ประกาศสอบราคางานปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
... รามคำแหง (ฝ่ายประถม)

... - ราคากลาง และ tor งานปรับปรุงระบบกระจายเสียง (1)
... - ราคากลาง และ tor งานปรับปรุงระบบกระจายเสียง (2)
... - ราคากลาง และ tor งานปรับปรุงระบบกระจายเสียง (3)
... - ราคากลาง และ tor งานปรับปรุงระบบกระจายเสียง (4)
... - ราคากลาง และ tor งานปรับปรุงระบบกระจายเสียง (5)

10 มีนาคม 2560
8.
- ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
... - ราคากลาง และ tor ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (1)
... - ราคากลาง และ tor ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (2)
... - ราคากลาง และ tor ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (3)
10 มีนาคม 2560
9.
- ราคากลางและร่าง TOR ค่าที่พักและอาหารโครงการ English Adventure Camp ครั้งที่ 12
30 มีนาคม 2560

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา