Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

บุคลากรประจำศูนย์ฯ
กฏระเบียบการใช้ศูนย์ฯ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ยอดนักอ่าน
แนะนำหนังสือ
มุมสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
บรรยากาศศูนย์ฯ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศูนย์สื่อการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหาสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นศูนย์กลางการอ่านหนังสือ การค้นคว้าของนักเรียนบุคลากรและนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)        

 • ยอดนักอ่าน                       
 • แนะนำหนังสือ   
 • มุมสืบค้นข้อมูลทาง Internet
 • บรรยากาศศูนย์สื่อการเรียนรู้

ระเบียบของศูนย์การเรียนรู้

 1. เวลาเปิด วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
 2. ผู้มีสิทธิเข้าใช้ศูนย์สื่อการเรียนรู้
  1. นักเรียน
  2. ครู อาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียน
  3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
  4. บุคลากรภายนอกต้องได้รับอนุญาตให้เข้ารับบริการจากบรรณารักษ์หรือผู้ทำการแทนก่อน

การยืมหนังสือจากศูนย์การเรียนรู้ อนุญาตเฉพาะผู้มีบัตรสมาชิกเท่านั้น

การทำบัตรสมาชิกศูนย์สื่อการเรียนรู้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (เขียนชื่อ นามสกุล ระดับชั้นที่หลังรูป)
2. กรอกรายการเกี่ยวกับตัวนักเรียนลงในบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้
3. บัตรที่ใช้หมดแล้ว ศูนย์สื่อการเรียนรู้จะออกบัตรให้ใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้ที่ทำบัตรหารหรือชำรุด จะขอทำบัตรใหม่ต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ ครั้งละ 5 บาท

กำหนดเวลา ยืม - คืนหนังสือ

 1. ครู - อาจารย์และบุคลากร ยืมได้ 5 เล่ม กำหนด 7 วัน หรือหนังสือบางเล่มอาจอนุโลมให้ยืมได้มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 ภาคเรียน
 2. นักเรียน ต้องใช้บัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้ของตนเองทุกครั้งที่ยืม - คืน ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมายืนโดยเด็ดขาด
  1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยืมได้ 2 วัน จำนวน 1 เล่ม
  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ยืมได้ 3 วัน จำนวน 2 เล่ม
  3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ยืมได้ 3 วัน จำนวน 3 เล่ม
  4. ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่อนุญาตให้ยืม
 3. หนังสืออ้างอิง ครู อาจารย์ ยืมได้ 1 วัน (เฉพาะหนังสือที่มีมากกว่า 1 เล่ม) นักเรียนไม่อนุญาตให้ยืม


วิธีการยืม - คืนหนังสือ

 1. เขียนชื่อหนังสือลงในบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้
 2. เขียนชื่อ ชั้น ในบัตรหนังสือ
 3. บรรณารักษ์ประทับตราวันกำหนดส่ง การยืมที่สมบูรณ์ต้องได้รับการประทับตรา 3 ที่ ตามรายการด้านล่าง และศูนย์สื่อการเรียนรู้จะเก็บบัตรหนังสือไว้เป็นหลักฐานการยืม
  1. บัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้
  2. บัตรหนังสือ
  3. ใบกำหนดส่ง (ด้านหลังหนังสือ)
 4. การยืมต่อในกรณีที่ใช้หนังสือไม่เสร็จ อนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน
  โดยนักเรียนจะต้องนำหนังสือและบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้มาต่ออายุการยืมทุกครั้ง

การยืมหนังสือ: ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน

 1. เขียนชื่อหนังสือในบัตรบันทึกประจำตัวครู อาจารย์
 2. เขียนชื่อ นามสกุล ในบัตรหนังสือ
 3. การยืมจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการประทับตราวันกำหนดส่งที่บัตรหนังสือ บัตรบันทึกการยืมและในใบกำหนดส่ง
 4. การยืมต่อใช้ระเบียบเดียวกับนักเรียน

การคืนหนังสือ: นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน

 1. นำหนังสือและบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้ไปติดต่อทุกครั้ง
 2. การคืนหนังสือจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการประทับตราวันส่งคืนที่บัตร
 3. การคืนหนังสือเกินกำหนด หนังสือทั่วไปจะถูกปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม (การนับวันชำระค่าปรับจะไม่นับวันหยุด
  ราชการ)

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์สื่อการเรียนรู้

 1. แต่งการให้สุภาพเรียบร้อย
 2. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ท๊อฟฟี่ ขนมขบเคี้ยวต่างๆ เข้ามาในห้องโดยเด็ดขาด
 3. ห้ามทิ้งเศษกระดาษ
 4. ห้ามนำหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ทุกชนิดออกจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ก่อนได้รับอนุญาต
 5. ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนโต๊ะ บนหนังสือหรือฉีกข้อความใดๆ ในหนังสือ
 6. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้
 7. สำรวมกิริยามารยาท โดยไม่ส่งเสียงดัง พูดคุยเป็นที่รำคาญของผู้อื่น
 8. นำหนังสือที่ใช้เสร็จแล้วเก็บไว้ที่เดิม

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา