Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

แนวคิดระบบสารสนเทศ
ข้อมูลด้านนักเรียน
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


สถิติการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน
 

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม )
ปีการศึกษา 2566

สรุปจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ
(ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567)

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
1

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

44

31.21

2

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

28

19.86

3

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

20

14.18

4

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

20

14.18

5

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

7

4.96

6

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

4

2.84

7

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

2

1.42

8

นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

1

0.71

9

สามเสนวิทยาลัย

1

0.71

10

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

1

0.71

11

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

1

0.71

12

สตรีวิทยา 2

1

0.71

13

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

1

0.71

14

นานาชาติเอกมัย Ekamai International School (EIS)

1

0.71

15

อัสสัมชัญ

1

0.71

16

สาธิตพัฒนา

1

0.71

17

เทพศิรินทร์

1

0.71

18

พระมารดานิจจานุเคราะห์

1

0.71

19

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

1

0.71

20

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1

0.71

21

สตรีสมุทรปราการ

1

0.71

22

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

1

0.71

23

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

1

0.71

รวม
141
100.00


สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ที่ไปศึกษาต่อโรงเรียนต่างๆ
(ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567)

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
1

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

12

29.27

2

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

7

17.07

3

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

5

12.20

4

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

4

9.76

5

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

4

9.76

6

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

2

4.88

7

สตรีวิทยา 2

1

2.44

8

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

1

2.44

9

นานาชาติเอกมัย Ekamai International School (EIS)

1

2.44

10

อัสสัมชัญ

1

2.44

11

สาธิตพัฒนา

1

2.44

12

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1

2.44

13

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

1

2.44

รวม
41
100.00

 

ข้อมูลโดยฝ่ายแนะแนว
 
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2555
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2553
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2551

[ รายละเอียด ]

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550
   

 

 

 

   

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2023

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา