Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

แนวคิดระบบสารสนเทศ
ข้อมูลด้านนักเรียน
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

สายงาน
วุฒิการศึกษา
ยอดรวม
โท
ตรี
ต่ำกว่าตรี
สายบริหาร
- ผู้อำนวยการ
1
-
-
1
- รองผู้อำนวยการ
5
1
-
6
รวม
6
1
-
7
สายวิชาการ
- อาจารย์ ระดับปฐมวัย
7
5
-
12
- อาจารย์ ระดับประถมศึกษา
35
27
-
62
- อาจารย์ชาวต่างชาติ ระดับปฐมวัย
-
6
-
6
- อาจารย์ชาวต่างชาติ ระดับประถมศึกษา
4
11
-
15
รวม
46
49
-
95
สายปฏิบัติการ
- นักวิชาการศึกษา
1
2
-
3
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
-
-
1
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
1
-
1
- บรรณารักษ์
2
-
-
2
- นักวิชาการเงินและบัญชี
2
1
-
3
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2
7
-
9
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
-
-
1
1
- พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
-
-
1
1
- นักโภชนาการ
-
1
-
1
- ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
-
1
4
5
- นายช่างเทคนิค
-
1
-
1
- พี่เลี้ยง
-
3
8
11
- พนักงานขับรถยนต์
-
-
2
2
- พนักงานทั่วไป
-
-
3
3
รวม
8
17
19
44
รวมทั้งสิ้น
59
68
19
146

 

ลำดับ
ประเภทบุคลากร / สายงาน
สายบริหาร
สายวิชาการ
สายปฏิบัติการ
ยอดรวม
1.
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง)
4
31
3
18
2.
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้)
3
24
18
65
3.
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี
-
19
23
42
4.
อาจารย์ชาวต่างชาติ
-
21
-
21
รวมทั้งสิ้น
7
95
44
146

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา