top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


คุณลักษณะนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 ภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย
1.2 รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย
1.3 ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
1.4 ทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่
1.5 รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1.6 ปฏิบัติตนความแนวพระราชดำริ
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตน
2.2 เมื่อทำผิดยอมรับว่าตนเองผิด
2.3 พูดแต่ความจริง (ไม่โกหก)
2.4 ทำการบ้านด้วยความสามารถของตนเอง
2.5 รักษาคำมั่นสัญญาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
3. มีวินัย

3.1 ตรงต่อเวลา และไม่มาโรงเรียนสาย
3.2 ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของโรงเรียน
3.3 แต่งกายถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน
3.4 จัดตารางสอนและจัดเตรียมเครื่องใช้ตนเองทุกครั้ง
3.5 เข้าแถวและเดินอย่างเป็นระเบียบ
3.6 ส่งการบ้านทุกครั้งตามกำหนดเวลา
3.7 ดูแลและเก็บอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนให้เรียบร้อย
3.8 เข้าคิวในการรับบริการ

4. ใฝ่เรียนรู้
4.1 ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
      อย่างสม่ำเสมอ
4.3 เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และ
      หลากหลาย
4.4 สืบค้นข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
      และอื่นๆ
4.5 กล้าซักถามเพื่อหาข้อมูล
4.6 จดบันทึกความรู้ และประสบการณ์อย่างมีระบบ
5. อยู่อย่างพอเพียง

5.1 รู้จักประหยัดและอดออม
5.2 พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
5.3 รู้จักใช้น้ำ ไฟ และสาธารณูปโภคของส่วนตนและ
       ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
5.4 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.5 ดัดแปลงและเก็บวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่สามารถ
      นำมาใช้ใหม่ได้
5.6 เลือกบริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ

6.มุ่งมั่นในการทำงาน

6.1 รู้จักวางแผนในการทำงาน
6.2 ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจในการทำงาน
6.3 มีความเพียร พยายามละเอียดรอบคอบในการทำงาน
      ให้สำเร็จ
6.4 แก้ปัญหาโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
6.5 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

7. รักความเป็นไทย

7.1 ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
7.2 ใช้คำสุภาพและไม่พูดจาหยาบคาย
7.3 แสดงความเคารพโดยการไหว้ อย่างถูกต้อง
       ตามกาลเทศะ
7.4 แสดงกิริยาต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ และอ่อนโยน
7.5 เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยความเต็มใจ
7.6 เลือกใช้สินค้าไทย (ของไทย)
7.7 มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
7.8 มีมารยาทในการพูด และการฟัง
7.9 มีมารยาทในการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่
7.10 มีมารยาทในการเรียน

8. จิตสาธารณะ

8.1 มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
8.2 ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
8.3 รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
8.4 รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
8.5 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความเต็มใจ
8.6 รักษาสิ่งของ ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของ
       โรงเรียน

9. มีคุณธรรม

9.1 มีเมตตาต่อคน สัตว์ และธรรมชาติ
9.2 รู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น
9.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
9.4 ให้เกียรติ และไม่ดูถูกผู้อื่น
9.5 ละอายต่อการทำผิด

10. ชี้นำสังคม

10.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
10.2 กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและ
        เหมาะสม
10.3 คิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ
10.4 เป็นผู้นำที่ดีในสังคม
10.5 เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สู่สังคม
10.6 ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในทางที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา