วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

อาจารย์ยุวธิดา คำปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แนะนำรายวิชาต่างๆ ขั้นตอนและวิธีการลงเลือกวิชาเลือกเสรี
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา1-2561 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3

โดยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ได้จัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก) สำหรับนักเรียน
ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัด และสอดคล้องกับความสนใจ
ซึ่งสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทางโรงเรียนได้จัดให้มี
รายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก) ที่หลากหลายในแต่ละระดับชั้น
ดังนี้


1) ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 รายวิชา เช่น
วิชานักพากย์รุ่นเยาว์ วิชาสนุกสนานกับนิทานพื้นบ้านไทย
วิชาสุโขทัยศึกษา วิชานักผลิตมิวสิควิดีโอรุ่นจิ๋ว
วิชาการผลิตวัสดุกราฟิกด้วยมือ และวิชาปลอดภัยจากสารเคมี
เป็นต้น

2) ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 รายวิชา เช่น
วิชานิทานคณิตคิดสนุก วิชาโปงลางครื้นเครง
เพลงพื้นบ้าน วิชามรดกภาษาไทย วิชามหัศจรรย์โลกรีไซเคิล
ละวิชาโปรแกรมเมอร์น้อย เป็นต้น

3) ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 รายวิชา เช่น
วิชาSnapshot for Kids วิชาเล่าเรื่องเมืองสยาม
วิชาRU Entertainment วิชาการวิจารณ์งานภาพยนตร
วิชาลายลักษณ์นักประพันธ์ วิชาสร้างสรรค์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก-
ระดับสูง เป็นต้น

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา