Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 
ติดต่อโรงเรียนสาธิตรามคำแหง
ภาพโรงเรียน
สถานที่ตั้งโรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์
ดาวน์โหลด
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

โทรศัพท์
โทรสาร
อาคารเรียนประถมศึกษา
0-2310-8599
0-2310-8599 กด 1020
อาคารเรียนอนุบาล
0-2310-8599 กด 2022
0-2310-8599 กด 1020

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 

ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป โทร. 02 310 8599 กด 0
ฝ่ายธุรการ โทร. 02 310 8599 กด 1019
ฝ่ายวิชาการ โทร. 02 310 8599 กด 1016
งานทะเบียน โทร. 02 310 8599 กด 1016
ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร. 02 310 8599 กด 1005
   
ฝ่ายธุรการ


 • งานที่ผู้ปกครองมาติดต่อกับบุคคลภายนอกมาติดต่อ
  • ติดต่อสอบถามการรับสมัคร / ระเบียบการเรียน
  • ชำระค่าเทอม / ทำเรื่องยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอม
  • ติดต่อเรื่องเบิกเงินประกันภัยเด็ก
  • ชำระเงินค่าโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
  • ขอทำบัตรรับนักเรียน และชำระเงินค่าทำบัตร (ส่วนรับบัตรให้รับที่ฝ่ายทะเบียน)
 • บุคคลภายนอก / บริษัท ห้างร้าน
  • ติดต่อเสนอราคา หรือติดต่อทางด้านการเงิน (รับเช็ค)
  • ส่งของที่โรงเรียนสั่ง / รับใบสั่ง หรือเซ็นต์เอกสาร
  • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • บุคคลภายใน
  • ติดต่อเกี่ยวกับงานบุคคล (ประวัติ / การเซ็นต์ชื่อ / การลากกิจหรือป่วย)
  • งานการเงิน สำหรับเบิกเงินโครงการ / รับเงิน ลงทะเบียน โอที / ขอเบิกเงินจัดซ์อวัสดุ
  • การบัญชี ติดต่อเกี่ยวกับการทำโครงการทั้งหมดของโรงเรียน
  • จัดซื้อ ติดต่อสอบถาม การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
  • พัสดุ เบิกวัสดุของโรงเรียน
  • ธุรการ ออกเลขที่ เอกสาร / ส่งเอกสาร / ส่งข่าวสาร หนังสือให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่
  • และผลิตเอกสารสื่อการสอน / ส่งงานพิมพ์เอกสารต่างๆ
ฝ่ายวิชาการ
 
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • แจ้งนักเรียน ป่วย หรือ ลาไม่มาโรงเรียน
 • สอบถามเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับนักเรียน
อนุบาล โทร. 02 310 8599 กด 2022
ประถมศึกษา โทร. 02 310 8599 กด 1016
English Program โทร. 02 310 8599 กด 1100

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 • พฤติกรรมนักเรียน
 • การเจ็บป่วย
 • การหยอดวัคซีน, ฉีดวัคซีน
 • การตรวจสุขภาพต่างๆ
 • สอบถามกิจกรรมต่างฯ ของโรงเรียน
ฝ่ายแนะแนว
 
 • หน่วยแนะแนว
  • แนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียน
  • ติดตามผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียน
  • แจ้งพฤติกรรมที่ผิดปกติแล้วต้องการให้โรงเรีนช่วยปรับ
 • แนะแนวด้านการศึกษา
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน
E-mail
 
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

     ramkidschool@gmail.com

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา