กฏ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

กฎ-ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
กำหนดภาคเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่ง นักเรียน
บริการศูนย์การเรียนรู้
บริการห้องพยาบาล
การเรียกร้องค่าสินไหม
การขอหนังสือรับรองต่างๆ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กฎ-ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนจะออกนอกบริเวณไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรืออาจารย์เวรก่อน

ห้ามนักเรียนนำเงิน ของเล่น หรือสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากเกิดการสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
ห้ามนักเรียนนำของมีคม หรือสิ่งของที่ก่ออันตรายมาโรงเรียน
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องมาชำระตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด ถ้าไม่ชำระตามกำหนดจะต้องชำระค่าปรับให้กับโรงเรียน วันละ 100.- บาท
กรณีนักเรียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติเกิน 7 วัน ผู้ปกครองต้องติดต่อขอลาพักการเรียน และชำระค่ารักษาสภาพนักเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับเข้าชั้นเรียนตามปกติไได้ หากละเลยนักเรียนผู้นั้นจะหมดสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนต่อไป
นักเรียนทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนและนำติดตัวมาโรงเรียนทุกวัน หากบัตรนักเรียนชำรุดหรือสูญหาย ต้องขอทำบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่ที่ฝ่ายทะเบียนนักเรียน
ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนกับกับทางโรงเรียนทุกครั้ง จึงจะรับนักเรียนกลับบ้านได้
การหยุดเรียนทุกครั้ง ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อครูประจำชั้น หรือ ถ้านักเรียนเป็นผู้เขียนใบลาหยุดเรียน ต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองรับรองกำกับมาด้วย
ถ้านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีที่หยุดเรียนเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์มารับรองมาด้วย
การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งหลักฐานสำคัญของทางราชการ มาแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนนักเรียน
ห้ามนักเรียนนำขนม หรือเครื่องดื่มมารับประทานในชั้นเรียนและช่วงเวลาเรียน

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา