ข้อมูลบุคลากร

สายบริหาร
สายวิชาการ
สายปฏิบัติการ
- แบ่งตามหน่วยงาน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  

หน่วยทะเบียนนักเรียน
 
 
น.ส.อัญชลี บุญจันทึก

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าหน่วย
(อาจารย์)
 
นางอัญชลี รุจิหาญ

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางญาณิศา ธัญญเจริญ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

หน่วยวัดผลและประเมินผล
 
 
น.ส.สิริรัตน์ หิตะโกวิท
ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา)
ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหน้าหน่วย
(อาจารย์)

       

 

หน่วยแนะแนว
 

นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าหน่วย
(อาจารย์)
 
น.ส.นันท์นลิน สีแก่นวงศ์
วท.บ.(จิตวิทยาการบริการปรึกษา
และแนะแนว)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์

 

หน่วยบริการห้องสมุด
 
 
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าหน่วย
(อาจารย์)

 
น.ส.นิภานันท์ จูฑะวนิช
ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 
น.ส.กนกพร สิทธิชัยวรบุตร
ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) ,
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 

งานโสตทัศนศึกษา
 
 
นายยงยุทธ ขุนแสง

ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหน้าหน่วย
(อาจารย์)

 
นายพีรพงศ์ เสน่ห์

ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์
 
นางสาวอชิรญา อรรถผลศีล

ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
น.ส.อาธิมา ประมูลพงษ์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  นายวีระยุทธ จันลา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

หน่วยโภชนาการ

 

 
 น.ส.ยุวรี  อยู่เจริญ
ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหน้าหน่วย
(อาจารย์)
 
น.ส.ผมหอม เสาว์โมกข์
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ
 

นางธัญชนก มงคลชนก

มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
นางฑฤตมนณ์ อวนศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
นางกรวิภา สมประเสริฐ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
น.ส.บุปผา บงสันเทียะ
ประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
นายประทุม สุมามั่น
ประถมศึกษาตอนต้น ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
นายไพโรจน์ นวนเกิด
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
นายสงกา ภูเทียมศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
นายวินัย ศิริไพบูลย์
ปวช. (ช่างไฟฟ้า) ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน
 
นางอุษา อิ่มเพ็ง
ประถมศึกษาตอนปลาย ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการปฏิบัติงาน

 

งานธุรการ

 

 
นางฉัตรชนก พุ่มกระจ่าง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
น.ส.นิธินันท์ อุทิศ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
น.ส.ศิริรัตน์ วิชาธรรม
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
น.ส.ภิตินันท์ ภูมี
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการเงินและบัญชปฏิบัติการี
 
น.ส.สุกัญญา กำแก้ว
บธ.บ.(การเงินและการบัญชี)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการเงินและบัญชปฏิบัติการี
 
น.ส.เสาวคนธ์ สุ่มมาตย์
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสันติยา มัสกา
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
น.ส.สุวิมล ตรีคงธรรมกุล
บธ.บ.(การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นายภัทรพล ม่วงสีสันต์
ปวส.(การบัญชี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 
น.ส.ศรีวิภา สว่างสุข
ปวส.(การบัญชี)
โรงเรียนรัตนพาณิชยการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 
น.ส.ทิพย์วาภรณ์ มุลคุตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 

งานธุรการ ภาคปกติระดับปฐมวัย

 

 
น.ส.ปารดา ศิริไธสง
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

งานธุรการ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

 

 
น.ส.ฉัตรรวี ทองนาค
ศศ.บ.(วิทยาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

พี่เลี้ยง

 

 

 
นางธนภรณ์ ปากพลีนอก
มัธยมศึกษาตอนปลาย พี่เลี้ยง
 
นางสุปราณี ฤทธิเรือง
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พี่เลี้ยง
 
นางพิสมัย เปี่ยมรัฐหิรัญ
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พี่เลี้ยง
 
น.ส.นงนุช สุทธิตังกวิเชียร
ปวส.(การตลาด)
วิทยาลัยการอินทราชัย
พี่เลี้ยง
 
น.ส.นันท์นภัส เพชรสุข
มัธยมศึกษาตอนปลาย พี่เลี้ยง
 
น.ส.ภวมัย พวงเงิน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พี่เลี้ยง
 
น.ส.สุมาพร สิงห์โตทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น พี่เลี้ยง
 
น.ส.อาภาภรณ์ จันเพ็ง
มัธยมศึกษาตอนต้น
พี่เลี้ยง
 
น.ส.สุมาลี บัวสิงห์
มัธยมศึกษาตอนต้น
พี่เลี้ยง

 

งานพยาบาล
 
 
นางทัชฌา สุทธิตังกวิเชียร
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติการ

 

งานอาคารสถานที่และงานยานพหนะ
 
 
นายทินกร ตรีไชย
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 
นายอรรถพล กลิ่นรัก
ปวช.(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
วิทยาเทคนิคกาญจนาภิเษก
ช่างเทคนิคปฏิับัติงาน
 
นายสัมพันธ์ เรืองศรี
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พนักงานขับรถยนต์
  นายโสภณ ทองหล่อ มัธยมศึกษาตอนต้น
พนักงานขับรถยนต์
  นายอาทร อินอ่อน มัธยมศึกษาตอนต้น
คนงาน

 

 
 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา