top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


นโยบายการพัฒนา
แนวคิดหลักของการพัฒนา
 
                โรงเรียนจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกด้าน แนวคิดที่ใช้บริหารจัดการ คือ การเน้นให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนยังเน้นให้อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน
ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และความสามารถรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
 
    
 
   
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 

 1. ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 2. จัดการเรียนการสอนในลักษณะการเล่นปนเรียน ไม่เน้นการอ่าน - เขียนเพื่อตอบสนอง ต่อธรรมชาติพื้นฐานและความสนใจของเด็ก ให้เด็กเกิดความรู้ในแนวทางที่ถูกต้องและ เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กโดยคำนึงถึงความสามารถและความแตกต่าง ระหว่างบุคคล

 4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม มีความคิด สร้างสรรค์
  และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีงามต่อกัน ในการส่งเสริมและ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน
 
    
 
   
นโยบายการพัฒนาเด็กประถมศึกษา
 

 1. เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ และรู้จักแสวงหาความรู้และ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย

 2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส เป็นผู้นำใน สังคมไทยรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาสังคมในปัจจุบัน พร้อม ทั้งเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต

 3. ให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 4. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ โดยใช้กิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางพร้อมทั้งฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออก ตามแนวทางประชาธิปไตย

 5. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างเอกภาพของชาติ โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั้ง โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม กับสภาพและความต้องการของผู้เรียน
 
    
 
   
นโยบายการพัฒนาเด็กโครงการภาคภาษาอังกฤษ
 

  ระดับปฐมวัย

  1. ส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เด็กมีความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
      สติปัญญา กล้าคิดกล้าแสดงออก โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

  2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียนเบื้องต้น ในลักษณะการเล่นปนเรียน     โดยนำสื่อการเรียนการสอนมาประกอบที่มุ่งเน้นต่อธรรมชาติพื้นฐานและความสนใจของเด็ก

  3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กโดยคำนึงถึงความสามารถและความแตกต่าง
      ระหว่างบุคคล โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

  4. ปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม มีความคิด     
       สร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในแนวทางแห่งประชาธิปไตย

  5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ปกครอง และครู ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
       การรับผิดชอบการเรียนของเด็กและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

  ระดับประถมศึกษา

  1. เน้นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพและรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วย
       ตนเอง โดยสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย

  2. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความร่าเริง     แจ่มใส และเป็นผู้นำที่ดี

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนผู้จักศึกษาที่มาของปัญหา และการหาแนวทางแก้ไข

  4. ให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ในการเรียนรู้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต

  5. เน้นการศึกษาโดยใช้สื่อ และเอกสารการสอนที่ทันสมัย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม     
      เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์

  6. เน้นการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม    
      กับสภาพปัจจุบัน และความต้องการของผู้เรียน

  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการส่งเสริมและ
      ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเด็กในทก ๆ ด้าน

 
    
 
   
นโยบายการพัฒนาเด็กโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 

 1. ด้านการพัฒนาทักษะ มุ่งพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในด้าน
    - ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
    - ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
    - ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสังคมนิสัย
    - ทักษะการเรียนทางวิชาการ
    - ทักษะการพูดและการใช้ภาษา
    - ทักษะการใช้สติปัญญา

 2. ด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิต และประกอบอาชีพในอนาคต

 3. ด้านการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ให้ผู้เรียนเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม และสามารถเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
    
 
 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา