top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
  เป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นแหล่งฝึกสอน ฝึกงาน
ประสบการณ์วิชาชีพครู และทดลองปฏิบัติการสอน การใช้นวัตกรรม และเทคนิควิธีการสอน
แบบใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนจะเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน ในระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา ให้เติบโตและมีพัฒนาการ เต็มตามศักยภาพแห่งตน เป็นเยาวชน
ที่มีคุณภาพของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่บริการ เผยแพร่ องค์ความรู้แก่สังคม
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันต่าง ๆ ในการค้นคว้า ทดลอง วิจัย
และพัฒนางานทางการศึกษา
  โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีแนวการดำเนินงานในการจัดการเรียน
การสอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 เป็นหลักด้วย
   

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา