top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซึ่งตระหนักถึง
ความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างยิ่ง
จึงได้มอบนโยบายให้ รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการสมัยนั้น จัดตั้งโครงการ
พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในระยะแรก เพื่อลดปัญหาผู้ปกครอง
ที่ไม่สามารถนำบุตรหลาน ไปฝากเรียนในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในบริเวณใกล้เคียงที่พักได้ และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในปี 2537 จึงได้เปิดรับนักเรียนในชั้นบริบาล 2 ห้อง
อนุบาล 1 ห้อง
โรงเรียนได้พัฒนาด้านวิชาการและด้านบุคลากรตลอดเวลาจนประสบผลสำเร็จ
โครงการพัฒนาเด็กเล็ก จึงได้เปลี่ยนรูปเป็นโรงเรียนอนุบาลรามคำแหง ในปี 2538
หลังจากนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
และพัฒนาทุกด้านอย่างรวดเร็ว จนถึงชั้นอนุบาล 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน
ผู้ปกครองที่เป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัยก็ประสบปัญหาในการหาโรงเรียนให้บุตร
จึงได้เรียกร้องให้โรงเรียนเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาต่อไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายประถม) จึงได้จัดตั้งขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 และเปิดรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2541
เป็นต้นมา และได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2546
การดำเนินงานในระยะแรก มหาวิทยาลัยอนุมัติ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ปรับปรุงอาคารเชลียง เป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย และปรับปรุงอาคาร-
สองแควและอาคารตรีบูร เป็นอาคารเรียน
ระดับประถมศึกษา จนภาค 1 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนได้ย้าย นักเรียนระดับประถมศึกษา
ทั้งภาคปกติและโครงการภาคภาษาอังกฤษไปเรียน
ที่อาคารเรียนหลังใหม่ ส่วนนักเรียนระดับปฐมวัย
ยังคงเรียน อาคารเรียนเดิม จนอาคารเรียน
เสร็จสิ้นจึงย้ายนักเรียนระดับปฐมวัยมาเรียน
ที่อาคารเรียนหลังใหม่ ่ในภาค 2 ปีการศึกษา 2548
ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้เปิดสอนโครงการภาคภาษาอักฤษ ชั้นอนุบาล1
โดยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ( Integration ) แบบ 2 ภาษา ( Bilingual )
เน้นภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้ขยาย ชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีการศึกษา 2552 ขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ มีความเป็นสากล ภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
 ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้เปิดสอนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้สำหรับบุคคล ที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาและ เด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนจัดให้
นักเรียน ได้มีโอกาสในการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมได้สมวัย หรือสามารถพัฒนาได้สูงสุด
ตามศักยภาพ
  ในด้านวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
จะเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอน
แบบเตรียมความพร้อมจะเอื้อประโยชน
์ให้กับอาจารย์ ข้าราชการ และ นักศึกษา
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กให้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
วิจัย และทดลองปฏิบัติการสอน เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ ให้กว้างขวางออกไป
ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอก
ที่สนใจงานวิชาการด้านนี้ได้เข้ามาศึกษา
ดูงานเพื่อ นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
เยาวชน ให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ฝ่ายประถม) ได้ทำหน้าที่ ตามเจตนารมณ์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้บริการ
ทั้งด้านสวัสดิการและวิชาการ ได้อย่างครบถ้วน
คณาจารย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นพยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ภายใต้วิสัยทัศน์และ นโยบายของโรงเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทุกคน
ช่วยกัน ระดมความคิดวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ปัญหา โอกาส เพื่อนำมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป    
     

สารผู้ก่อตั้ง
ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร์
ก็ได้จัดตั้งโรงเรียน สาธิตขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2514 เช่นกัน โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา
2516 เป็นต้นมา เป็นที่น่าเสียดายว่าเปิดสอนเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น
จนกระทั่งผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก็ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนอนุบาลรามคำแหงขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ในปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนอนุบาลรามคำแหงก็ได้ดำเนินงานมาด้วยดี
ดังจะเห็นได้จากจำนวน นักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีการขยาย
ชั้นเรียนเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยก็นิยม
ส่งนักศึกษามาดูงานและฝึกงานเป็นจำนวนมากนับได้ว่าโรงเรียนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  เมื่อโรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นอนุบาล 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียนที่ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ได้ร้องขอให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษา
ต่อไป เพื่อช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผมจึงได้มอบนโยบายให้โรงเรียนขยาย
ชั้นเรียน เพื่อให้เปิดสอนได้ครบวงจรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จึงได้จัดตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2540 โดยเปิดรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
แต่ในระยะแรก จะให้โรงเรียนอยู่ในความดูแลของสำนักงานอธิการบดีสักระยะหนึ่งและ
จะส่งให้ คณะศึกษาศาสตร์กำกับดูแลต่อไป
  อนึ่ง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) นี้
ยังเอื้อประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจได้มีแหล่งค้นคว้า ทดลอง วิจัย
หรือปฏิบัติการสอนได้ต่อเนื่องกับระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการไว้แล้วด้วยดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงสนับสนุนให้โรงเรียนได้ทำหน้าที่
บริการสวัสดิการ วิชาการแก่สังคมอย่างสมบูรณ์
  ในโอกาสนี้ขออวยพรให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
มีความเจริญรุ่งเรืองและทำหน้าที่บริการทางวิชาการให้แก่สังคมสมดังปณิธานที่ได้ตั้งไว้
 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา