Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

เครื่องแบบนักเรียน
ชุดนักเรียนประถมศึกษา
1. โครงการหลักสูตรภาคปกติ และ โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
   
นักเรียนชาย
 

-  เสื้อคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมขาวกลม แบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร
แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า ติดเหนืออกเบื้องซ้าย ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 เซนติเมตร
ลึกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อที่เหนืออก
เบื้องขวา ปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยไหมสีน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 นิ้ว ปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกเบื้องซ้ายด้วย ไหมสีน้ำเงินเหนือกระเป๋า ขนาดความสูง
ตัวอักษรประมาณ  0.7 เซนติเมตร

-  กางเกงขาสั้นเหนือเข่า ใช้ผ้าเนื้อหนาสีดำ ส่วนความกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรง
ห่างจากขา ตั้งแต่  8  เซนติเมตร ถึง  12 เซนติเมตร  ผ่าตรงส่วนหน้าใช้กระดุมขนาด
1  เซนติเมตร ขัดซ่อนไว้  ข้างในมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 ใบ
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย

-  เข็มขัดหนังสีดำ กว้างตั้งแต่  3  เซนติเมตร  ถึง  4  เซนติเมตร  ตามส่วนขนาด
ของตัวนักเรียน หัวโลหะสีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีตราสัญลักษณ์หลักศิลา มีปลอกหนัง
สีดำ 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร สำหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดนี้
ใช้คาดทับกางเกง

-  รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว

นักเรียนหญิง
 

-  เสื้อสีขาวปล่อยตรง ปกคอบัวผ่าตลอด ติดกระดุมสีขาว 5 เม็ด มีแถบน้ำเงิน
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร สอดไว้รอบคอใต้ปกไขว้ปลายทั้ง 2 ไว้ด้านหน้า
ติดกระดุมโลหะลายหลักศิลาหน้าอกเสื้อด้านขวาปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ด้วยไหมสีน้ำเงิน มีกระเป๋าล่างด้านขวา

-  กระโปรงสีน้ำเงินจีบรอบตัว ความกว้างของเกล็ดกระโปรงประมาณ 3  เซนติเมตร
ความยาวเพียงเข่า

-  รองเท้าแบบหุ้มส้นปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้าสั้นสีขาว
   
2. หลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษ
 
นักเรียนชาย
 

-  เสื้อคอฮาวายสีเขียวอ่อน ผ่าอกตลอด เจาะรังดุมแขนปล่อย เอวจีบเป็นเกล็ด
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังติดกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ด้วยไหมสีเขียว ปักชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้านขวา ด้วยไหมสีเขียว
ขนาดความสูงตัวอักษร ประมาณ 0.7 เซนติเมตร

-  กางเกงขาสั้นลายสก๊อต สีเขียวเอวจีบรูดด้านหลัง และมีกระเป๋ากางเกงด้านขาวมือ 

-  รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว

นักเรียนหญิง
 

- เสื้อคอบัวสีเขียวอ่อน ผ่าอกตลอด เจาะรังดุม แขนปล่อย อวจีบเป็นเกล็ดทั้งด้านหน้า
และ ด้านหลัง ติดกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้ายปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ด้วยไหมสีเขียว ปักชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้านขวาด้วยไหมสีเขียว
ขนาดความสูงตัวอักษรประมาณ 0.7 เซนติเมตร

- กระโปรงทวิสหน้าหลัง ลายสก๊อตสีเขียว ความยาวคลุมเข่า มีกระเป๋ากระโปรง
ด้านขวามือ

- รองเท้าสีดำแบบหุ้มส้น ปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย
ถุงท้าสั้นสีขาว

   

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา