top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Matrix Analysis)
   
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อม
ภายในและภานนอกโรงเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholders) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบต่อแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน จึงจำเป็นที่โรงเรียนต้องมีหลักเกณฑ์ และแนวทาง การดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของโรงเรียน
  โดยได้สรุปเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียนหลายประการ ดังนี้
   

 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา และความถนัด
   
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และ
มีวิสัยทัศน์
   
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ
   
4. มีอาคารและสถานที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
   
5. มีการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมที่หลากหลาย
ตรงตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   
1. สถานที่บริเวณโรงเรียนจำกัด
   
2. ครูรุ่นใหม่ไม่ค่อยเคร่งครัดระเบียบวินัย
   
3. การดูแลและซ่อมบำรุงระบบห้องน้ำภายใน
อาคารเรียนยังไม่สม่ำเสมอ
   
4. ครุยังขาดความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการกับหน่วยงาน ภายนอกน้อยเกินไป
   
5. การตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ของโรงเรียน ยังไม่ต่อเนื่อง
   
   
   
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค/ข้อจำกัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1. ชื่อเสียงของโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาคปกติ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) และ โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
   
2. ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือใน
การพัฒนา นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธภาพ
   
3. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
   
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
   
2. มลพิษทางเสียง และอากาศจากแหล่งชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน
   
   
   
   
   
   
คำอธิบายสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร
   
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
  - จุดแข็ง (Strength)
    1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและความถนัด
    คำอธิบาย
    บุคลากรทางด้านการศึกษามีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงกับสายงานที่สอนโดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหน้าที่
     
    2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
  และมีวิสัยทัศน์
    คำอธิบาย
    จากการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีการจัดอบรมเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง
  และมีการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารการจัดการโรงเรียนในทุกด้าน
     
    3. มีการส่งเาสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการอยู่เสมอ
    คำอธิบาย
    โรงเรียนจัดอบรม สมัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอก
     
    4. มีอาคารและสถานที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
    คำอธิบาย
    โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีแหล่งการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าที่เพียงพอ และเอื้อต่อการจัด
  การเรียนการสอน สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
     
    5. มีการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมที่หลากหลาย ตรงตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    คำอธิบาย
    โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชมรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ได้จัดทำสื่อประกอบการสอน รวมถึงการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การดึงข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต
การดูสารคดี วีดิทัศน์ การปฏิบัติจริง ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
     
  - จุดอ่อน (Weakness)
    1. สถานที่บริเวณโรงเรียนจำกัด
    คำอธิบาย
    สถานที่บริเวณโรงเรียนจำกัด เนื่องจากโรงเรียน ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีพื่นที่ค่อนข้างจำกัด
  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมตารมพื้นที่ว่างที่พอจะจัดกิจกรรมได้ และบางกิจกรรมจำเป็นต้องออกไปใช้ สถานที่ภายนอกโรงเรียน เช่น หอประชุมอาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯลฯ
     
    2. ครูรุ่นใหม่ ไม่ค่อยเตร่งตรัดระเบียบวินัย
    คำอธิบาย
    เนื่องจากครูมีอายุประสบการณ์น้อย และให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนมากเกินไป จึงทำให้นักเรียน
  ไม่ตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย และละเลยการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
     
    3. การดูแลและซ่อมบำรุงระบบห้องน้ำภายในอาคารเรียนไม่สม่ำเสมอ
    คำอธิบาย
    นักเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า จึงทำให้เกิดความเสียหาย และ
  ใช้อุปกรณ์อย่างผิดวิธี ผนวกกับระบบการดูแล ติดตาม ระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียน ยังไม่ต่อเนื่อง
ไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้สภาพห้องน้ำไม่ดีเท่าที่ควร
     
    4. ครูยังขาดความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
  ด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกน้อยเกินไป
    คำอธิบาย
    ครูยังขาดการติดตามข่าวสารการแข่งขันทางด้านวิชาการ จึงทำให้นักเรียนขาดประสบการณ์
  ในการแข่งขันด้านวิชาการเท่าที่ควร
     
    5. การตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงเรียนยังไม่ต่อเนื่อง
    คำอธิบาย
    การตรวจสอบครุภัณฑ์ของโรงเรียนยังไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย รวมทั้งไม่มีการจำหน่ายครุภัณฑ์
  ที่ชำรุด
     
     
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
  - โอกาส (Opportunity)
    1. ชื่อเสียงของโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับของบุคลทั่วไป ทั้งหลักสูตรภาคปกติ
  โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
   
    โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  จึงส่งผลให้ผลการทดสอบการศึกษาระดับประเทศมีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
     
    2. ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน ส่งผลให้นักเรียน
  เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
   
    ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งชุมชนก็สนับสนุน
  การพัฒนานักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
     
    3. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
   
    ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น
  วัด อนามัย สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ศูนย์การค้า การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯลฯ จึงทำให้นักเรียน
มีโอกาสในการค้นคว้าศึกษา
     
  - อุปสรรค / ข้อจำกัด / ภัยคุกคาม (Threats)
    1. การเปลี่ยนแปลงทางสัมคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
  ด้านพฤติกรรม
    คำอธิบาย
    สภาพของสังคม ข่าวสาร เทคโนโลยี เกม ภาพยนตร์ต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียน
  มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
     
    2. มลพิษทางเสียง และอากาศจากแหล่งชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน
    คำอธิบาย
    โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณที่ทำให้ได้รับมลภาวะต่าง ๆ เกินมาตรฐานที่กำหนด
     

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา