top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนขึ้นโดยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องตามการปฏิรูปการศึกษาและสอดรับกับระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ดังนี้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูประบบการตัดการเรียนการสอน
  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทักษะเทคนิค และวิธีการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน
เพื่อดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์
 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้พร้อมที่จะเป็น
แหล่งปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางการศึกษา
 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
  กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
 
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับระบบการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ยุคดิจิตอล
 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการ
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนแบบครบวงจร (PDCA)
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการให้บริการข้อมูลและข่าวสาร
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างพลังร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการด้านงบประมาณเข้าสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลกรสู่ความเป็นมืออาชีพ
  กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (LO)
 
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
 
  กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน
 
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างจริยธรรม ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
  กลยุทธ์ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา

 
  กลยุทธ์ สานสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน และชุมชน
 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา