top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียน
   
วิสัยทัศน์ (Vision)
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) จะเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา
ที่ทันสมัย เป็นผู้นำโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-School) ทั้งในด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ประสบ
ความสำเร็จในชีวิต

 

 

ปรัชญา (Philosophy)
 
การศึกษา คือ ทางแห่งปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต
 
ปณิธาน (Will)
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) จะมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้ เป็นคนดีเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุข และเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ( Life Long Learning)
 
พันธกิจ ( Mission )
 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Child Centered)
จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
เป็นแหล่งปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางการศึกษา
จัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร
บริการทางวิชาการแก่สังคม
อนุรักษ์และทำนุบำรุง  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
 
เป้าประสงค์ ( Goals )
 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่ทันสมัย  โปร่งใส  และได้มาตรฐานสากล
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสม และพึงพอใจการดำเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Child Centered ) เพื่อพัฒนา ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้
 1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่น และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
 2. เป็นผู้มีจิตใจดีงาม ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักอดออม
 3. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ รักการทำงาน สามารถคิดเป็นทำเป็น
  แก้ปัญหาเป็น
 4. เป็นผู้มีวินัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ ตามแบบและมารยาทของ วัฒนธรรมของไทยและสากล
 5. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และรู้จักหน้าที่ของตน สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
 6. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัย และวิทยาการใหม่ๆ และสามารถสมานประโยชน์ทำงานร่วมกับกลุ่มหรือ หมู่คณะได้ด้วยความสามัคคี และรู้จักการเสียสละ
 7. เป็นผู้มีทักษะพื้นฐานที่ดีในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการอ่าน
 8. เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลัก กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
 9. เป็นผู้รู้จักคุณค่า และเข้าใจพื้นฐาน หลักพุทธศาสนา และสามารถนำมาประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ และความสุขต่อตนเองและสังคม
 10. มีทัศนคติ และนิสัยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ ธรรมชาติ และ
  สิ่งแวดล้อมของชาติ
 
 
 
วัตถุประสงค์ ( Objectives )
 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็น แบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
( Child Centered )

เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ เหมาะสมตามวัย

เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เพื่อให้ครูมีความเชี่ยวชาญ มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล

เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยี
มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน/บุคลากร
ของโรงเรียน
เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ด้านบริหารจัดการและบริการให้มี
ความคล่องตัว ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เพื่อให้โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
ด้วยกัน
เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง/ชุมชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน
 
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา