top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

รายชื่อคณะกรรมการโรงเรียน

 

คณะกรรมการสถานศึกษา (คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๑๙๐๙/๒๕๕๗)

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ
นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร กรรมการ ผู้แทนครู
เรืออากาศโทหญิงทศพร ศรีบริกิจ กรรมการ ผู้แทนองค์กร
พ.ต.อ.วัฒนา ยี่จีน กรรมการ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
พระครูอาทรปริยัติกิจ กรรมการ ผู้แทน พระภิกษุสงฆ์
พระมหาธีรกาญจน์ ฐานวัฒโน กรรมการ ผู้แทน พระภิกษุสงฆ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา สุธาดารัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร แหยมแสง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ลิมตสิริ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช แหยมแสง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพร พงษ์มาลา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดุษฎี ธรมธัช กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
นายมานพ สอนศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
(คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๓๒๘๘/๒๕๕๖)

 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพร พงษ์มาลา กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ
หัวหน้าระดับอนุบาล กรรมการ
หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ
หัวหน้าโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
นางยุวรี อยู่เจริญ กรรมการและเลขานุการ
นางสันติยา มัสกา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

คณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ฝ่ายประถม)

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ

รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วรนุช แหยมแสง ที่ปรึกษา
ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา ที่ปรึกษา
น.ส.ยุวธิดา คำปวน ประธานกรรมการ
นางเอื้ออารี ทองพิทักษ์ รองประธานกรรมการ
น.ส.ดลฤดี  รัตนประสาท กรรมการ
นางลักขณา แก้วตระกูล กรรมการ
น.ส.จิตรานนท์ คำชนแดน กรรมการ
น.ส.กาหลง รอดแก้ว กรรมการ
นายพัลลภ คงนุรัตน์ กรรมการ
น.ส.อรชุลี นิราศรพ กรรมการ
นายอนุชิต สอนสีดา กรรมการ
น.ส.อัญชลี บุญจันทึก กรรมการ
น.ส.ชุติกาญจน์ จันใด กรรมการ
นางหนึ่งฤทัย ศรีรัตนกูล กรรมการ
น.ส.สิริรัตน์ หิตะโกวิท กรรมการและเลขานุการ
นางอัญชลี รุจิหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     

คณะกรรมการจัดการความรู้

น.ส.ยุวธิดา คำปวน ประธานกรรมการ
นายมานพ สอนศิริ รองประธานกรรมการ
น.ส.เสาวณีย์ แก้ววิฑูรย์ กรรมการ
นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว กรรมการ
นางยุวรี อยู่เจริญ กรรมการ
นายภัทรวงษ์ วัจนะรัตน์ กรรมการ
น.ส.สิริมงคล สุวรรณผา กรรมการ
น.ส.ดลฤดี รัตนประสาท กรรมการ
นายอนุชิต สอนสีดา กรรมการ
นางลักขณา แก้วตระกูล กรรมการ
น.ส.ศิริรัตน์ วิชาธรรม กรรมการ
นางอัญชลี รุจิหาญ กรรมการ
นายวีระยุทธ จันลา กรรมการ
น.ส.อาธิมา ประมูลพงษ์ กรรมการ
น.ส.สิริรัตน์ หิตะโกวิท กรรมการและเลขานุการ
 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย

รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ประธานกรรมการ
ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วรนุช แหยมแสง กรรมการ
น.ส.ยุวธิดา คำปวน กรรมการ
นางวรรณี น่วมทนง กรรมการ
น.ส.สิริรัตน์ หิตะโกวิท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวสิริมงคล สุวรรณผา ประธานกรรมการ
น.ส.เบญจพร สุทธิตังกวิเชียร รองประธานกรรมการ
นางวรรณี น่วมทนง กรรมการ
นายภัทรวงษ์ วัจนะรัตน์ กรรมการ
น.ส.ชุติมัณฑ์ ประพาฬ กรรมการ
น.ส.อโนชา ถิรธำรง กรรมการ
นางสาวน้ำเพชร เทศะบำรุง กรรมการ
นายทรงวุฒิ วีเปลี่ยน กรรมการ
นายวินวงค์ ว่องสันตติวานิช กรรมการ
น.ส.รัตนสุภา มัลคอล์ม กรรมการ
น.ส.อนุศรา โกงเหลง กรรมการ
นายสถาน การัมย์ กรรมการ
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์ กรรมการและเลขานุการ
น.ส.นันท์นลิน สีแก่นวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว ประธานกรรมการ
น.ส.กาหลง รอดแก้ว กรรมการ
นายภานุวัฒน์ บุญลือกุล กรรมการ
น.ส.พัชณี หนูพยัน กรรมการและเลขานุการ
     

คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

นายมานพ สอนศิริ ประธานกรรมการ
น.ส.เอื้ออารี ทองพิทักษ์ กรรมการ
น.ส.อโนชา ถิรธำรง กรรมการ
น.ส.ฐานียา สุทีวรรน์ กรรมการและเลขานุการ
     

คณะกรรมการฝ่ายธุรการ

นางยุวรี อยู่เจริญ ประธานกรรมการ
น.ส.ภิตินันท์ ภูมี รองประธานกรรมการ
น.ส.ศิริรัตน์ วิชาธรรม กรรมการ
     

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายยงยุทธ ขุนแสง ประธานกรรมการ
นายพีรพงศ์ เสน่ห์ รองประธานกรรมการ
น.ส.ชุติมา ขุนแสง กรรมการ
น.ส.ปัณชลีย์ เอี่ยมทวีเจริญ กรรมการ
น.ส.อนุศรา โกงเหลง กรรมการ
น.ส.อชิรญา อรรถผลศีล กรรมการ
น.ส.ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ์ กรรมการ
น.ส.ดวงกมล ขนอม กรรมการ
น.ส.พรทิพย์ เจริญกุล กรรมการ
น.ส.อัมภิรา สิงห์ณรงค์ กรรมการ
น.ส.สมใจ พันธ์รุณ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ เสียงดี กรรมการ
นายปัณณวิชญ์ พนานุการศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
     

คณะกรรมการสวัสดิการ

ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา ประธานกรรมการ
น.ส.ทิพวัลย์ บริพันธ์ รองประธานกรรมการ
นางยุวรี อยู่เจริญ กรรมการ
นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว กรรมการ
นางฉัตรชนก พุ่มกระจ่าง กรรมการ
น.ส.ภิตินันท์ ภูมี กรรมการและเลขานุการ
น.ส.คำขวัญ ชูเอียด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

คณะกรรมการประกันอุบัติเหตุ

ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา ประธานกรรมการ
นางยุวรี อยู่เจริญ กรรมการ
นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว กรรมการ
น.ส.ศิริรัตน์ วิชาธรรม กรรมการ
นางฉัตรชนก พุ่มกระจ่าง กรรมการและเลขานุการ
     

คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน

  (คำสั่งโรงเรียนฯ ที่ 075.2/2560 ... เอกสารคำสั่ง ...)
นายมานพ สอนศิริ ประธานกรรมการ
นางเอื้ออารี ทองพิทักษ์ รองประธานกรรมการ
นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร กรรมการ
นายยุงยุทธ ขุนแสง กรรมการ
น.ส.คำขวัญ ชูเอียด กรรมการ
น.ส.อโนชา ถิรธำรง กรรมการ
นายอนุชิต สอนสีดา กรรมการ
น.ส.ดลฤดี รัตนประสาท กรรมการ
น.ส.อาธิมา ประมูลพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
นายวีระยุทธ จันลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา