top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านวิชาการ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เครื่องแบบนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

   
โรงเรียนมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานออกเป็น 7 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายวิชาการ
รับผิดชอบงานวิชาการ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการเรียนการสอน  จัดตารางสอนและตารางสอบ โครงการวิชาการ 
งานบริการการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ

- งานการศึกษาปฐมวัย

- หลักสูตรปกติ
- โครงการภาคภาษาอังกฤษ
- โครงการเด็กพิเศษ
- งานประถมศึกษา - หลักสูตรปกติ
- โครงการภาคภาษาอังกฤษ
- โครงการเด็กพิเศษ
- งานบริการการศึกษา - หน่วยทะเบียนนักเรียน
- หน่วยวัดและประเมินผล
- งานบริการวิชาการ - หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยฝึกสอน / ฝึกงาน
- งานนวัตกรรมการศึกษา - หน่วยนิเทศการสอน
- หน่วยส่งเสริมวิจัยการเรียนการสอน
- หน่วยพัฒนาและประเมินหลักสูตร
- ศูนย์สื่อการเรียนรู้
2. ฝ่ายบริหาร
รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาความสะอาด
ทำนุบำรุงอาคารสถานที่  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดูแลความปลอดภัย ให้บริการสถานที่แก่ชุมชน งานยานพาหนะ  การใช้  เก็บรักษา  ซ่อมบำรุง ตรวจสภาพตามกำหนดเวลา ให้บริการรถโรงเรียน งานสาธารณูปโภค บริการน้ำดื่ม น้ำใช้ ไฟฟ้า
- งานอาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ - หน่วยอาคารสถานที่
- หน่วยยานพาหนะ
- หน่วยสาธารณูปโภค
- งานรักษาความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน - หน่วยรักษาความปลอดภัย
- หน่วยบริหารสินทรัพย์
3. ฝ่ายนโยบายและแผน
รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  แผนงานประจำปี
การพัฒนาบุคลากร การสรุปผลงานประจำปี งานวิจัยการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
- งานงบประมาณ - หน่วยแผนและงบประมาณ
- หน่วยโครงสร้าง อัตรากำลัง และ ติดตามประเมินผล
- งานประกันคุณภาพการศึกษา - หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัยข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หน่วยวิจัยสถาบัน
- หน่วยข้อมูลสารสนเทศ
- หน่วยจัดระบบหริหารสารสนเทศ
4. ฝ่ายธุรการ
รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ  การเจ้าหน้าที่ ผลิตเอกสาร 
งานคลังและพัสดุ การเงิน บัญชี
- งานบริหารและธุรการ - หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
- หน่วยผลิตเอกสาร
- งานคลังและพัสดุ - หน่วยการเงินและบัญชี
- หน่วยพัสดุ
5. ฝ่ายสวัสดิการ รับผิดชอบงานสวัสดิการโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน
หน่วยโภชนาการ การประกันอุบัติเหตุ งานอนามัยโรงเรียน
- งานสวัสดิการ - หน่วยสวัสดิการทั่วไป
- หน่วยอนามัย
- งานโภชนาการ - หน่วยประกอบการอาหาร
- หน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหาร
- ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  
6. ฝ่ายกิจการนักเรียน รับผิดชอบงานกิจกรรมของนักเรียน โครงการกีฬา
โครงการพิเศษ เวรประจำวัน ทุนการศึกษาและรางวัล 
ปกครองและติดตามความประพฤติ
- งานการปกครอง - หน่วยวินัยนักเรียน
- หน่วยติดตามความประพฤติ
- หน่วยระเบียบวินัยและข้อบังคับ
- งานกิจการนักเรียน - หน่วยแนะแนวและกิจการนักเรียน
- หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน
7. ฝ่ายกิจการพิเศษ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ที่โรงเรียนจัดขึ้น งานโสตทัศนศึกษา
- งานโครงการ และ กิจกรรมพิเศษ - หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยโครงการ และ กิจกรรมโรงเรียน
- หน่วยโสตทัศนศึกษา

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา