top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
การวัดและประเมินผล
ข้อมูลปฏิทินการศึกษา

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
กดเพื่ออ่านเอกสาร ... ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ...


** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
 
 
โครงการตลอดปีการศึกษา 2558
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
  โครงการ สุขภาพดีชีวีมีสุข
ระดับอนุบาล
ฝ่ายอนุบาล
  โครงการ Ceremony award
  โครงการ หนูน้อนมารยาทงาม
  โครงการ Just Say No.
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาลและ
หมวดพลนามัย
  โครงการ ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์
ชั้น ป.2 - ป.6
ทุกโครงการ
หมวดคณิตศาสตร์
  โครงการ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
  โครงการ อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ชั้น ป.2 - ป.6
ทุกโครงการ
หมวดวิทยาศาสตร์
  โครงการ สงบด้วยสติ
ชั้น ป.1 - ป.6
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษา
  โครงการ ความรู้สู่อาเซียน
  โครงการ อบรมนักธรรม ชั้นตรี
ชั้น ป.5 - ป.6
ทุกโครงการ
  โครงการ ทำบุญตักบาตร (เดือนละ 1 ครั้ง)
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
  โครงการ ขยับกาย สบายชีวี
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หมวดพลนามัย
  โครงการ Young Story Teller
ชั้น ป.1 - ป.6
หมวดภาษาต่างประเทศ
  โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน
เด็กพิเศษ
ทุกระดับชั้น
โครงการศูนย์ฯ เด็กพิเศษ
  โครงการ แบ่งปันรักให้ธรรมชาติ
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายบริหาร
  โครงการ ก้าวไปกับประชาธิปไตยในสาธิตราม
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงการ บ้านคุณธรรม
  โครงการ ไหว้อย่างไทย ใส่ใจวัฒนธรรม
  โครงการ เด็กดี ศรีสาธิตราม
ชั้น ป.1 - ป.6
ทุกโครงการ
ฝ่ายสวัสดิการ
  โครงการ ออมดี ทวีทรัพย์กับออมสิน
ชั้น ป.1 - ป.6
ทุกโครงการ
ฝ่ายธุรการ
  โครงการ นักอ่านประจำเดือน
ชั้น ป.1 - ป.6
ทุกโครงการ
หน่วยห้องสมุด
 
โครงการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
  โครงการ อัจฉริยภาพภาษา
ชั้น ป.2 - ป.6
ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทยร่วมกับ
หมวดภาษาต่างประเทศ
  โครงการ ภาษาอาเซียนวันละคำ
ชั้น อ.3 - ป.6
หมวดภาษาไทย
  โครงการ นิทานแสนสนุก ศุกร์หรรษา
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
  โครงการ ห้องน้ำพูดได้
ชั้น ป.1 - ป.6
  โครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ
เด็กพิเศษ
ทุกระดับชั้น
โครงการศูนย์ฯ เด็กพิเศษ
 
โครงการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
  โครงการ ลายมือสวย ด้วยมือเรา
ชั้น ป.1 - ป.6
หมวดภาษาไทย
  โครงการ ฝึกการคิด พิชิตโจทย์ปัญหา
ชั้น ป.1 - ป.6
หมวดคณิตศาสตร์
  โครงการ I Love Writing
ชั้น ป.1 - ป.6
หมวดภาษาต่างประเทศ
  โครงการ แยกขยะลดโลกร้อน
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
โครงการศูนย์ฯ เด็กพิเศษ 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา