ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
การวัดและประเมินผล
ข้อมูลปฏิทินการศึกษา

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปฏิทินการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม )

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
ตลอดปีการศึกษา
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ

ตลอด
ปีการศึกษา

โครงการ บ้านคุณธรรม
ทุกระดับชั้น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ น้ำใจงามนามสาธิต
ทุกระดับชั้น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ ออมดี ทวีทรัพย์กับออมสิน
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
ฝ่ายธุรการ
โครงการ สุขภาพดีชีวีมีสุข
อนุบาล
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ Ceremony award
อนุบาล
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ Just Say No
ทุกระดับชั้น
ฝ่ายอนุบาล,หมวดพลานามัย
โครงการ รักการอ่าน
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย
โครงการ คณิตคิดแก้ปัญหา
ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ
หมวดคณิตศาสตร์
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ
หมวดคณิตศาสตร์
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์
ชั้น ป.๒-๖ ทุกโครงการ
หมวดวิทยาศาสตร์
โครงการ สงบด้วยสติ
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษาฯ
โครงการ ความรู้สู่อาเซียน
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษาฯ
โครงการ อบรมนักธรรม ชั้นตรี
ชั้น ป.๕-๖ ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษาฯ
โครงการ ยอดนักอ่านประจำเดือน
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
บรรณารักษ์
โครงการ ยิ้มสวยฟันใส
อนุบาลและประถม (เด็กพิเศษ)
โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
โครงการ บัญชีคำศัพย์
อนุบาลและประถม (เด็กพิเศษ)
โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 
โครงการตลอดภาคเรียนที่ ๒
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
พ.ย.๒๕๕๖
ถึง
ก.พ.๒๕๕๗
โครงการ หนูน้อยมารยาทงาม
อนุบาล
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ รักการอ่าน
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย
โครงการ คัดลายมือ
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย
โครงการ พัฒนาสมาธิ
อนุบาลและประถม (เด็กพิเศษ)
โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

โครงการ เสียงกระจ่างใส

อนุบาลและประถม (เด็กพิเศษ)
โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
โครงการ ดนตรีในสวน
ทุกระดับชั้น
หมวดศิลปะ
 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
จ. ๔ พ.ย. ๒๕๕๖

เปิดเรียน ภาค ๒/๒๕๕๖

ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.๕ - ศ.๑๕ พ.ย. ๒๕๕๖ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็ดระบบให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายธุรการ
พ.๑๓ - ศ.๑๕ พ.ย. ๒๕๕๖ นำใบชำระค่าธรรมเนียมมารับใบเสร็จ
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายธุรการ
ศ.๑๕ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ วันลอยกระทง
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษาฯ
อ.๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ ทัศนศึกษา "หอศิลปิน"
ชั้นป.๕
หมวดศิลปะ
ศ.๒๒ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ ทัศนศึกษา
ชั้น ป.๓
หมวดสังคมศึกษาฯ
พ.๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ "รูบิคหรรษา"
อนุบาลและประถม (เด็กพิเศษ)
โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
พ.๒๘ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ ฝึกอพยพเหตุจากไฟไหม้
ชั้น อ.๑ และ ป.๑ ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษาฯ
ศ.๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ โอริกามิ
อนุบาล
ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
ศ.๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ ทัศนศึกษา "สวนภูมิรักษ์"
ชั้น ป.๔
หมวดคณิตศาสตร์
พ.ย.๒๕๕๖ - ม.ค.๒๕๕๗ โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ
ชั้น ป.๓-ป.๖
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
พ.๑๙ -ศ.๒๐ พ.ย.๒๕๕๖ โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ
ชั้น ป.๕-ป.๖
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
 
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
พ.๔ ธ.ค. ๒๕๕๖

โครงการ วันพ่อ (พ่อลูกใจภักดิ์ รักเรารักษ์โลก)

ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ.๔ ธ.ค. ๒๕๕๖ โครงการ วาดฝันวันพ่อ
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ.๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ โครงการ แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ชั้น ป.๖
หน่วยแนะแนว
พ.๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๖ โครงการ พ่อแม่แนะอาชีพ
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หน่วยแนะแนว
จ.๒๓ - อ.๒๔ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ Christmas Fun Fair
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
อ.๒๔ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ Christmas Cerebration
ชั้นอนุบาล ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
ศ.๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖ โครงการ สุขสันต์วันปีใหม่
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
เดือน มกราคม ๒๕๕๗
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
จ.๓๐ ธ.ค.๕๖ -
พ.๑ ม.ค.๕๗
หยุดวันสิ้นปี และ หยุดวันปีใหม่
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
-
พฤ.๒ ม.ค. ๒๕๕๗ วันเปิดเรียน
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
-
อ.๗ - พ.๘ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ Word Building
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
หมวดภาษาต่างประเทศ
พฤ.๙ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ ทัศนศึกษา "ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร"
ชั้น ป.๖
หมวดการงานอาชีพฯ
พฤ.๙ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ เล่นสนุกสุขี สามัคคีกับการลัเล่นไทย
อนุบาล
ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
ศ.๑๐ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ ทัศนศึกษา "เขาดินวนา"
ชั้น ป.๑
หมวดภาษาไทย
จ.๑๓ - พ.๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ สัปดาห์วันนัดพบผู้ปกครอง
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
ศ.๑๗ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ ทัศนศึกษา
ชั้น ป.๒
หมวดวิทยาศาสตร์
จ.๒๐ - ศ.๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ ประกวดมารยาทไทย
ชั้น ป.๑-๖ ทุกโครงการ
หน่วยแนะแนว
พ.๒๒ - ศ.๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ R.U.Kids.SWIMMING CUP#1
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หมวดพลานามัย
จ.๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงดาร ทดสอบสมรรถภาพ
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
หมวดพลานามัย
พ.๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงดาร ทัศนศึกษา
ชั้น ป.๑-๒ EP
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
พฤ.๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงดาร ทัศนศึกษา
ชั้น ป.๓-๔ EP
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ศ.๓๑ ม.ค. ๒๕๕๗ โครงดาร ทัศนศึกษา
ชั้น ป.๕-๖ EP
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ Handball Championships # 1
ชั้น ป.๓-ป.๕
ทุกโครงการ
หมวดพลานามัย
ม.ค. ๒๕๕๗ โครงการ เซียนคาราโอเกะ
ชั้น ป.๑-ป.๖
ทุกโครงการ
หมวดศิลปะ
 
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
อา.๒ ก.พ. ๒๕๕๗ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-NET)
ชั้น ป.๖
ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
พ.๕ ก.พ. ๒๕๕๗ โครงดาร ทัศนศึกษา
อนุบาล ภาคปกติ
ฝ่ายอนุบาล
พฤ.๖ ก.พ. ๒๕๕๗ โครงดาร ทัศนศึกษา
อนุบาล EP
ฝ่ายอนุบาล
ศ.๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗ โครงการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
ชั้นอนุบาล
ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
จ.๒๔-พฤ.๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ชั้น ป.๑-ป.๖
ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
ศ.๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗ ปิดภาคเรียน
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
 
เดือน มีนาคม ๒๕๕๗
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
จ.๓-พ.๕ มี.ค. ๒๕๕๗ โครงการ ปัจฉิมนิเทศ
ชั้น ป.๖
ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
มี.ค. ๒๕๕๗ โครงการ English Summer Camp
ชั้น อ.๑-อ.๓ และ ป.๑ EP
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 
เดือน เมษายน ๒๕๕๗
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
เม.ย. ๒๕๕๗ โครงการ ภาคฤดูร้อน
ทุกระดับชั้น
ภาคปกติ
ฝ่ายวิชาการ
เม.ย. ๒๕๕๗ โครงการ English Adventure Camp
ชั้น ป.๒ - ป.๖
EP
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา