ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
การวัดและประเมินผล
ข้อมูลปฏิทินการศึกษา

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

...หมายเหตุ...
  การปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนหลักสูตรภาคปกติ , โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ จะปิดและเปิดเรียนไม่ตรงกัน ดังนี้
หลักสูตรภาคปกติและเด็กพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. - 16 ต.ค. 57
    ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 57 - 12 มี.ค. 58
       
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. - 30 ก.ย. 57
    ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 57 - 12 มี.ค. 58
       
** หยุด วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2557 ( 1 สัปดาห์) กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 **
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ

** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
 

 

โครงการตลอดปีการศึกษา 2557
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
  โครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงการ บ้านคุณธรรม
  โครงการ น้ำใจงามนามเด็กสาธติ
  โครงการ ร้านค้าสหกรณ์
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
ฝ่ายสวัสดิการ
  โครงการ เด็กดี ศรีสาธิตราม
  โครงการ ออมดี ทวีทรัพย์กับออมสิน
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
ฝ่ายธุรการ
  โครงการ สุขภาพดีชีวีมีสุข
อนุบาล
ฝ่ายอนุบาล
  โครงการ Ceremony award
  โครงการ Just Say No Junior
  โครงการ ทำบุญตักบาตร
  โครงการ รักการอ่าน
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดภาษาไทย
  โครงการ คัดลายมือ
  โครงการ เล่านิทานให้น้องฟัง
  โครงการ คณิตคิดแก้ปัญหา (TME)
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ
หมวดคณิตศาสตร์
  โครงการ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
  โครงการ อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ชั้น ป.2-6
ทุกโครงการ
หมวดวิทยาศาสตร์
  โครงการ สงบด้วยสติ
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
หมวดสังคมศึกษา
  โครงการ ความรู้สู่อาเซียน
  โครงการ อบรมนักธรรม ชั้นตรี
ชั้น ป.5-6
ทุกโครงการ
  โครงการ ยอดนักอ่านประจำเดือน
ชั้น ป.1-6
ทุกโครงการ
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
  โครงการ ยิ้มสวยฟันใส

อนุบาล และ
ประถมศึกษา
เด็กพิเศษ

โครงการศูนย์การศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษ
  โครงการ พิคเซลอาร์ท
  โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน
       
  

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา