Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

โครงสร้างหลักสูตร
     
1. โครงสร้างหลักสูตรภาคปกติ
 
โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ฝ่ายประถม) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบูรณาการ (Integration) โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ตามแนวธรรมชาติ ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งได้จัดเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย ดังนี้

หน่วยการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนจัดหน่วยการเรียนการสอน โดยเน้นมวลประสบการณ์เรียงลำดับเนื้อหา
จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจของผู้เรียน ดังนี้

โรงเรียนหนูดูสะอาด ผักดีมีคุณ
สุขภาพดีมีพลัง น้ำคือชีวิต
บ้านฉันนั้นแสนสุข เพื่อนบ้านและชุมชน
สัตว์โลกน่ารัก หนูน้อยนักเดินทาง
ใต้ร่มเงา เมืองไทยที่รัก
ดอกไม้แสนสวย ต่างแดนแสนสนุก
ผลไม้หลากรส จักรวาลและดวงดาว

ในแต่ละหน่วยการเรียนการสอนจะเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ ในแต่เละหน่วยการเรียนการสอนสามารถ ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 
โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ฝ่ายประถม) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของ
ตนเอง และพัฒนาความสามารถของตนเอง ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยในช่วงชั้นที่ 1(ป.1–3)
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระตามที่โรงเรียนกำหนด เพื่อตรวจสอบความสนใจ
และความถนัดของตนเอง ในช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6) ผู้เรียนจะได้เลือกเรียนในวิชาที่ตนเองถนัด
และสนใจเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดให้ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตนเอง
ตามตารางโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
 
     

ช่วงชั้น / สาระการเรียนรู้

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ภ.1

ภ.2

วิชาพื้นฐาน (คาบ : สัปดาห์)

1. ภาษาไทย

6

6

6

6

6

6

5

5

4

4

4

4

2. คณิตศาสตร์

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

3. วิทยาศาสตร์

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4. สังคมศึกษาฯ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5. ประวัติศาสตร์

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. สุขศึกษา และพลศึกษา

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7. ศิลปะ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9. ภาษาอังกฤษ

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

รวมรายวิชา
พื้นฐาน

27

27

27

27

27

27

26

26

26

26

26

26

วิชาเพิ่มเติม (คาบ : สัปดาห์)

วิชาซ่อมเสริมพัฒนาการ

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

วิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระ

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

รวมรายวิชา
เพิ่มเติม

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (คาบ : สัปดาห์)

- กิจกรรมพัฒนาตน

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

- กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

- กิจกรรมชมรม

-

-

-

-

-

-

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

- กิจกรรมโฮมรูม

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

รวมรายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

รวมเวลาเรียน
(คาบ / สัปดาห์)

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

ตลอดปีการศึกษาจำนวน 10 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียน ทุกวิชาตลอดปี

ไม่ต่ำกว่า  1,000  ชั่วโมง : ปี
     
     
2. โครงสร้างหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 


โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาสัดส่วนของกิจกรรม  การเรียนการสอน 
จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ   80 %   และเรียนเป็นภาษาไทย   20 %

- หลักสูตรระดับปฐมวัย  มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  คือ ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ด้วยการบูรณาการเนื้อหาวิชา  มาจัดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับต่อไป

-  หลักสูตรระดับประถมศึกษา  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพด้วยการบูรณาการเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน  เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้อันเป็นสากลควบคู่กับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 
     
 

ระดับปฐมวัย
( Curriculum Structure for Kindergarten )

The curriculum contents across those discliplies are presented using themes.These themes are varied from their personal environment to the universe,   

The themes include:

Thematic structure
first term
Thematic structure
second term
Introduction Fruits
Colours and Shapes Vegetables
Myself Health (food and  hygiene)
Feelings (emotional) Health (professionals)
Feelings (K1  emotional
                       K2 & K3 physical)
The Five Senses
Family Members Occupations tools and
       machines
My Home Holidays and Festivals
My Friends New Year Celebrations
My School Sea Life
Our Community Day and Night
Rain and Weather Our World
Water, River and Oceans Space
Trees and Plants Review
Flowers and Insects  
Farm Animals (inc.pets)  
Wild Animals  
Travel and Transportation  
Review  
  Every theme will be presented over a two-week period and then adjusted to actualities and the present day situations.
   
  Curriculum contents and approaches
 

Our curriculum goals address learning in all developmental areas. Curriculum contents from various discipline, such as language arts, creative arts, math, science, social studies, music and movement, are integrated and presented through themes, projects, play, instructional games, review and other learning experiences so children develop understanding of concepts and make connections across the disciplines.
Children will be encouraged to select many of their own activities from among a variety of learning areas including dramatic-play, construction,  Cooking activities, science and math experiences, instructional games and puzzles, books, and recoudings, computers, art, and music.

   
 

ระดับประถมศึกษา
(
Curriculum Structure for Elementary Level )
The Elementary-level Curriculum for this school is based on experiential learning. The target is to make children aware of their own personal abilities, and to develop these abilities to the fullest. In the lower elementary levels, students will learn to identify their own strengths and weaknesses while studying thirteen subjects each year. This Knowledge will help students make appropriate choices for themselves when they graduate to the upper elementary levels. The subjects and their hours per week are listed in the chart below for each grade.

 
     

Subject

P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
T.1
T.2
T.1
T.2
T.1
T.2
T.1
T.2
T.1
T.2
T.1
T.2

1. English

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2. Thai Language

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3. Math

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4. Science

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5. Social Studies

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. History

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7. Computer

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8. Physical Education

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9. Art

7

7

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

10. Chinese

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Elective

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Development activity

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Boy Scouts

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Homeroom

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Total
Lessons / Week
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Social activities
10  hours : year
Total  (year)
1,000  hours : year

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา