ชุมชนสาธิตรามฯ
ฝ่ายวิชาการ
ตามกลุ่มสาระวิชา
สาระดีๆ จากห้องสมุด
สารสาธิตประถม

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รายงานพิเศษจากฝ่ายวิชาการ
สรุปความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคและการออก ข้อสอบที่มีคุณภาพ" จาก รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2557 โดย อ.สิริรัตน์ หิตะโกวิท
รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
   
   
งานวิจัยในชั้นเรียน
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
ผลของการศึกเมดิซินบอลที่มีต่อความแข็งแรงของร่างกายส่วนบนของนักเรียน วิชาเลือกเสรีเปตอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โดย อ.วินวงศ์ ว่องสันตติวานิช
     
การใช้สื่อวิดีโอช่วยสอนย้ำในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดย อ.สมชาย อุ่นแก้ว 
     
การเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลโดยใช้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ โดย อ.ฐิติ วิชัยคำ
   
   
   
รายงานการติดตามผลนักเรียน
รายงานการติดตามผลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รุ่น ๑๐)
   
   
   
   
สำหรับอาจารย์
จิตวิทยาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
โดย รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ   
การเล่นกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
โดย รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ   
   

 

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา