Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

บุคลากรประจำศูนย์ฯ
กฏระเบียบการใช้ศูนย์ฯ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ยอดนักอ่าน
แนะนำหนังสือ
มุมสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
บรรยากาศศูนย์ฯ

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 

ศูนย์สื่อการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหาสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน เป็นศูนย์กลางการอ่านหนังสือ การค้นคว้าของนักเรียนบุคลากรและนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 

ระเบียบของศูนย์การเรียนรู้
 

เวลาเปิด วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

 

ผู้มีสิทธิเข้าใช้ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 
นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) บุคลากรภายนอกต้องได้รับอนุญาตให้เข้ารับบริการจากบรรณารักษ์หรือผู้ทำการแทนก่อน
การยืมหนังสือจากศูนย์การเรียนรู้ อนุญาตเฉพาะผู้มีบัตรสมาชิกเท่านั้น

 

การทำบัตรสมาชิกศูนย์สื่อการเรียนรู้
 
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (เขียนชื่อ นามสกุล ระดับชั้นที่หลังรูป)
กรอกรายการเกี่ยวกับตัวนักเรียนลงในบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้
บัตรที่ใช้หมดแล้ว ศูนย์สื่อการเรียนรู้จะออกบัตรให้ใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ที่ทำบัตรหายหรือชำรุด จะขอทำบัตรใหม่ต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ ครั้งละ 5 บาท

 

กำหนดเวลา ยืม - คืนหนังสือ
 
ครู - อาจารย์และบุคลากร ยืมได้ 5 เล่ม กำหนด 7 วัน หรือหนังสือบางเล่มอาจอนุโลมให้ยืมได้มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 ภาคเรียน
นักเรียน ต้องใช้บัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้ของตนเองทุกครั้งที่ยืม – คืน ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมายืนโดยเด็ดขาด
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยืมได้ 2 วัน จำนวน 1 เล่ม
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ยืมได้ 3 วัน จำนวน 2 เล่ม
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ยืมได้ 3 วัน จำนวน 3 เล่ม
  • ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่อนุญาตให้ยืม
หนังสืออ้างอิง ครู อาจารย์ ยืมได้ 1 วัน (เฉพาะหนังสือที่มีมากกว่า 1 เล่ม) นักเรียนไม่อนุญาตให้ยืม

 

วิธีการยืม - คืนหนังสือ : นักเรียน
 
เขียนชื่อหนังสือลงในบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้
เขียนชื่อ ชั้น ในบัตรหนังสือ
บรรณารักษ์ประทับตราวันกำหนดส่ง การยืมที่สมบูรณ์ต้องได้รับการประทับตรา 3 ที่ คือ บัตรศูนย์สื่อ การเรียนรู้, บัตรหนังสือและในใบกำหนดส่ง (ด้านหลังหนังสือ) และศูนย์สื่อการเรียนรู้จะ เก็บบัตรหนังสือไว้เป็นหลักฐานการยืม
การยืมต่อในกรณีที่ใช้หนังสือไม่เสร็จ อนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน โดยนักเรียนจะต้องนำหนังสือและบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้มาต่ออายุการยืมทุกครั้ง

การยืมหนังสือ : ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน
 
เขียนชื่อหนังสือในบัตรบันทึกประจำตัวครู อาจารย์
เขียนชื่อ นามสกุล ในบัตรหนังสือ

การยืมจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการประทับตราวันกำหนดส่งที่บัตรหนังสือ บัตรบันทึกการยืม และในใบกำหนดส่ง

การยืมต่อใช้ระเบียบเดียวกับนักเรียน

การคืนหนังสือ : นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน
 
นำหนังสือและบัตรศูนย์สื่อการเรียนรู้ไปติดต่อทุกครั้ง
การคืนหนังสือจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการประทับตราวันส่งคืนที่บัตร
การคืนหนังสือเกินกำหนด
หนังสือทั่วไปจะถูกปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม (การนับวันชำระค่าปรับจะไม่นับวันหยุดราชการ)

 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์สื่อการเรียนรู้
 
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ท๊อฟฟี่ ขนมขบเคี้ยวต่างๆ เข้ามาในห้องโดยเด็ดขาด
ห้ามทิ้งเศษกระดาษ
ห้ามนำหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ทุกชนิดออกจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนโต๊ะ บนหนังสือหรือฉีกข้อความใดๆ ในหนังสือ
ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้
สำรวมกิริยามารยาท โดยไม่ส่งเสียงดัง พูดคุยเป็นที่รำคาญของผู้อื่น
นำหนังสือที่ใช้เสร็จแล้วเก็บไว้ที่เดิม

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา