top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศหยุดเรียน P.2/1 P.2/2
เรียน ผู้ปกครองระดับชั้น P.2/1 และ P.2/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

เรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A
แจ้งการหยุดเรียน ไม่ถือเป็นวันลาป่วย

เรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยกฏระเบียบและมารยาทนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา