อาจารย์มานพ สอนศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
เป็นประธานมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนในโครงการ
"ยอดนักอ่านประจำเดือน" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
....
ซึ้งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
สามารถแสวงหาความรู้และรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการยืม-คืนหนังสือของห้องสมุด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา