top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

การรับประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
แผนปฏิบัติราชการ
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 
สรุปผลการประเมินฯ ระดับประถมศึกษา
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560

   
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา
[ รายละเอียด ]
     
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2558


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
คุณภาพ
แปล
คุณภาพ
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
4
ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นปี
    2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
    3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
    5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
    6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
คุณภาพ
แปล
คุณภาพ
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
4 ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา
  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา
    1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
... ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
    2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
    3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
    4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
คุณภาพ
แปล
คุณภาพ
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4
ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
คุณภาพ
แปล
คุณภาพ
   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
4
ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา
  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
คุณภาพ
แปล
คุณภาพ
   มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
4
ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา
  1. โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  2. ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมผลการประเมิน
           


 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา