Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประจำชั้น
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระพลานามัย
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
<< กลับหน้าหลัก >>

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข้อมูลนักเรียนประถมศึกษา

อาจารย์ประจำหมวดวิชากิจกรรมพิเศษ

อาจารย์สิริมงคล สุวรรณผา

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพระนคร
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์เบญจพร สุทธิตังกวิเชียร

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ฐานียา สุทีวรรน์

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์นันท์นลิน สีแก่นวงค์

วท.บ.(จิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์หนึ่งฤทัย กิจจานุทรรศ์

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ,
ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ทิพย์วรรณ ตุ้มวัฒนะ

ศษ.บ.(วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

อาจารย์พีรพงศ์ เสน่ห์

ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์อชิรญา อรรถผลศีล

ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

     
     

ข้อมูล วันที่ 19 มีนาคม 2564

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา