top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประจำชั้น
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระพลานามัย
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
<< กลับหน้าหลัก >>

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข้อมูลนักเรียนประถมศึกษา

อาจารย์ประจำหมวดวิชาศิลปะ

หัวหน้าหมวด

อาจารย์ปัญย์ชลี รัตนสิงห์ขรณ์

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศษ.ม.(พื้นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     

อาจารย์ภัทรวงษ์ วัจนะรัตน์

ค.บ.(ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

   

อาจารย์กิติศักดิ์ เสียงดี

ค.บ.(การศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล))
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

 

   

อาจารย์ฤทธิเดช แสงทอง

ค.บ.(การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยรำไพพรรณี
(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

   

อาจารย์พรทิพย์ เจริญกุล

ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   

อาจารย์เปมิกา เกษตรสมบูรณ์

กศ.บ.(ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา) (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

     

ข้อมูล วันที่ 2 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา